Ankaferd blood stopper ve celox’un varfarin verilmiş sıçan derisinde glutatyon ve lipid peroksidasyon üzerine etkilerinin incelenmesi

Sertaç Aktop, Ebru Emekli-Alturfan, Cüneyt Özer, Onur Gönül, Hasan Garip, Ayşen Yarat, Kamil Göker
1.446 1.315

Öz


Amaç: Çalışmamızın amacı, varfarin verilen deney hayvanlarında iki yeni nesil farklı lokal hemostatik ajanın kısa dönemde yumuşak doku iyileşmesi üzerine olan etkisinin biyokimyasal olarak incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır.

Yöntem: 24 adet Wistar cinsi albino sıçanların 12 tanesine sistemik olarak varfarin verilmiş (Varfarin grubu), diğer sıçanlar ise kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 3 adet bistüri yarası oluşturularak birine 40 mg kitozan granülleri (Celox®), diğerine 25 µl kurutulmuş folklorik bitki ekstresi (Ankaferd Blood Stopper®) uygulanırken diğer bir tanesine de herhangi bir hemostatik ajan uygulanmamıştır. Cerrahi işlemin yapıldığı gün, postoperatif 4. gün ve postoperatif 8. günde alınan doku örneklerinde antioksidan parametrelerden glutatyon ve oksidan parametrelerden lipid peroksidasyon tayini yapılmıştır. 

Bulgular: Kullanılan lokal hemostatik ajanların intraoperatif ve postoperatif kanama kontrolünde çok iyi olduğu ve güvenle kullanılabileceği; varfarin uygulaması ve lokal hemostatik ajanların antioksidan etkiyi zayıflattığı; ABS’nin klinik gözlemler neticesinde iyileşme potansiyeline etkisinin diğer ajana kıyasla daha fazla olduğu tesbit edilmiştir. 

Sonuç: Ankaferd Blood Stopper ve Celox’un etki mekanizmalarının tam olarak aydınlatılması ve potansiyel yararlarının geliştirilmesi için konunun farklı yönleriyle de ele alınması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Varfarin, kitozan, Ankaferd Blood Stopper, glutatyon, lipidperoksidasyon, protrombin zamanı

Tam metin:

PDF