Tüm maksiller sinüsü kaplayan büyük bir kistin klinik ve radyolojik özellikleri

Filiz Namdar Pekiner, Oğuz Borahan, Faysal Uğurlu, Sinan Horasan, B. Cem Şener, Vakur Olgaç
1.084 408

Öz


Amaç: Devital bir dişin apeksindeki epitel olası bir enflamasyon ile uyarılarak radiküler kist oluşturabilir. Epitelin kaynağı Malassez artıklarıdır; ancak sinüs sınırı veya fistül yollarının epitelinden de kaynaklanabilir. Radyografik olarak saptanan radyolusent alanların %7-%54’ünü kistler oluşturmaktadır. Radiküler kistler; 30-60’lı dekatta ve erkeklerde daha fazla görülmektedir.
Metodlar: 38 yaşında erkek hasta Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı’na palatinal anterior bölgede çift taraflı ağrısız şişlik şikayeti ile başvurmuştur. Şişlik yüzeyi pürüzsüz ve boyutu yaklaşık 6 cm olarak ölçüldü.. Vitalometrik muayenede sağ maksiller kaninin devital olduğu belirlenmiştir. Panoramik radyografide sağ 1. Premolardan sol kanine doğru kısmen sklerotik sınır ile çevrili radyolusent alan izlenen olgunun koronel ve aksiyel bilgisayarlı tomografi görüntülerinde de çevresi ince bir sklerotik sınır ile çevrili sağ maksiller sinüsün büyük bölümünü kaplayan ekspansif proçes izlenmiştir. Volumetrik Bilgisayarlı Tomografi rekonstrüksiyonunda agresif tarzda destrüksiyon ve maksiller sinüse doğru geniş yayılım saptanmıştır. Hasta genel anestezi altında opere edilmiş, insizyon ve mukoperiostal flap kaldırıldıktan sonra kist bilateral olarak enükle edilmiştir. Post-operatif kanama veya ödemi engellemek için antrotomi yapılarak, operasyon sahası primer olarak suture edilmiştir. 
Sonuç: Bu çalışmada maksiller sinüse doğru geniş yayılım gösteren nadir bir radiküler kist olgusunun klinik-radyolojik değerlendirilmesi ve tedavisi sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı tomografi, dental volumetrik tomografi, radiküker kist

Tam metin:

PDF