Sık değişken immün yetmezlik hastalarında Carboxyfluorescein succinimidylester (CFSE) yöntemi ile lenfosit proliferasyonu

Ayşegül İzgi, Tunç Akkoç, İsmail Öğülür, Ayzer Tevetoğlu, Elif Karakoç Aydıner, Safa Barış, Nerin Bahçeciler, Işıl Barlan
1.767 245

Öz


Amaç: Sık Değişken İmmün Yetmezlik (SDİY); hipogamaglobülinemi ve normal / düşük B hücre ile tanımlanan antikor eksikliği hastalıkları grubundandır ve tekrarlayan bakteriyel infeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve malignite ile karakterize edilmektedir. Bu çalışmada, SDİY hastalarındaki T ve B lenfositlerinin proliferasyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: T ve B hücre alt gruplarında hastalığın immünopatogenezinde önemli rol oynadığı düşünülen CD19 + , CD21 + , CD27 + B hücreleri ve CD3 + , CD4 + , CD8 + T hücrelerinin Carboxyfluorescein SuccinimidylEster (CFSE) ile hücre proliferasyon yanıtlarına bakıldı. Çalışmaya SDİY tanısı almış hastalar (n=13) ve kontrol grubu için SDİY hastalarıyla yaş uyumu olan sağlıklı bireyler (n=5) alındı. Tüm deneklerden alınan kan örneklerine, negatif seçim yöntemi (Rosette Sep) ile T ve B hücre izolasyonu yapıldı. Daha sonra izole edilen lenfositler CFSE-FITC ile karanlık ortamda işaretlendi ve T hücre proliferasyonu için hücreler anti-CD2, anti-CD3, anti-CD28 (CDmix) ile uyarılarak 4 günlük kültürleri yapıldı. Kültür sonunda hücreler anti-CD3-PE, anti-CD4-PE, anti-CD8-APC ile boyandıktan sonra CD3 + , CD4 + , CD8 + T hücrelerinin proliferasyonu akım sitometrisi ile bakıldı. B hücre proliferasyonu için hücreler anti-IgM + IL-4 ile 4 gün kültür edildikten sonra anti-CD19-APC-Cy7, anti- CD27-PE, anti-CD21-APC ile boyandı ve CD19 + , CD27 + ve CD21 + B hücrelerinin proliferasyonu akım sitometrisi ile bakıldı. 
Bulgular: T lenfositlerinin ve CD19 + B hücrelerinin proliferasyonlarının 1. bölünmesinde ve CD4 + T hücrelerinin 2. bölünmesinde, CDmix uyaranlı SDİY’li hastalarda, CDmix uyaranlı kontrolden anlamlı olarak daha fazla prolifere olduğu gözlendi. 
Sonuç: T hücreleri ve B hücrelerinin proliferasyonlarının SDİY hastalarında normal olduğu gösterildi.
Anahtar Kelimeler : SDİY, CFSE, Lenfosit proliferasyonu, T lenfosit izolasyonu, B lenfosit izolasyonu

Tam metin:

PDF