IgE yüksekliği ve/veya otoimmünite ile seyreden immün yetmezliklerde Th17 hücre farklılaşmasının araştırılması

Tunç Akkoç, Ayzer Tevetoğlu, İsmail Öğülür, Ayşegül İzgi, Elif Karakoç Aydıner, Safa Barış, Nerin Bahçeciler, Işıl Barlan
1.245 793

Öz


Amaç: Hiper IgE Sendromu (HIES) tekrarlayan cilt apseleri, pnömoni, mukokutanöz mantar enfeksiyonları, egzema, eozinofili ve yüksek IgE düzeyi ile karakterize, Sık Değişken İmmün Yetmezlik (SDİY) ise solunum ve gastrointestinal sistemde tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlarla karakterize olan immün yetmezlik hastalıklarıdır. Bu çalışmada patogenezi tam olarak bilinmeyen HIES ve SDİY hastalıklarında altta yatan immünolojik bozukluğun aydınlatılması amacıyla immün yanıtta önemli olduğu bilinen Th17 hücrelerinin farklılaşmasının incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya HIES ve SDİY tanısı almış iki grup hasta ve sağlıklı bireylerden oluşan bir grup kontrol alındı. Her gruptan venöz kandan Periferal Kan Mononükleer Hücreler (PKMH) ve CD45RA+ naif T hücreleri izole edildi. İzole edilen hücreler Th17 farklılaşma koşullarında kültüre edildi ve kültür süpernatantlarındaki IL-17 sitokin seviyesi ELİSA yöntemi ile ölçüldü.
Bulgular: HIES grubunda naif T hücreler Th17 farklılaştırma koşullarında kültüre edildiğinde IL-17 sitokin seviyesinde uyarım öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı artış gözlenmedi. Aynı hasta grubundan izole edilen PMKH farklılaştırma koşullarında kültüre edildiğinde ise, IL-17 sitokin salınımı kontrol grubuna göre anlamlılığa yakın olarak düşük bulundu. SDİY ve kontrol gruplarından izole edilen naif T hücreler Th17 farklılaştırma koşullarında kültüre edildiğinde, her iki grupta da uyarım öncesine göre IL-17 sitokin seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı artış gözlendi. İzole edilen PMKH ve naif T hücrelerin Th17 farklılaştırma kültürleri sonucu, kontrol ve SDİY grupları arasında IL-17 sitokin salınımında anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Elde edilen veriler HIES’li hastalarda T hücrelerin IL-17 sitokinini üretmede kusurlu olabileceklerini, fakat SDİY’li hastalarda IL-17 üretiminde aksaklık olmadığını düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler : HIES, SDIY, immün yetmezlik, Th17

Tam metin:

PDF