Bazı antibiyotiklerin hemodiyaliz hastalarının polimorf nüveli lökosit fonksiyonları ve oksidatif stres üzerine etkilerinin in vitro araştırılması

Refiye GARIP, Umran SOYOGUL GURER, Burcak GURBUZ, Esra DALKILIC, Sukru PALANDUZ, Fatma Nilgun AYSUNA, Azize YAMAN SENER
1.532 436

Abstract


Çalışmamızda, terapötik derişimlerde vankomisin (40 μg/

ml), daptomisin (60 μg/ml), linezolid (19 μg/ml),

levofloksasin (7 μg/ml), fusidik asit (36 μg/ml) ve

meropenemin (24 μg/ml) hemodiyaliz hastalarının (HD)

polimorf nüveli lökosit (PMNL) fonksiyonları (fagositik

aktivite ve hücre içi öldürme aktivitesi) ve malondialdehit

(MDA) düzeyleri üzerine olan etkileri in vitro araştırıldı.

PMNL’ler venöz kandan ficoll-hypaque gradient santrifüj

yöntemi ile izole edildi. Fagositik aktivite ve hücre içi

öldürme aktivitesi tayini Alexander’ın yöntemi modifiye

edilerek yapıldı. Lipid peroksidasyonun göstergesi olarak

MDA düzeyinin ölçümünde Beuge’nin yöntemi kullanıldı.

Tüm sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Terapötik

derişimlerde vankomisin, daptomisin, linezolid,

levofloksasin, fusidik asit ve meropenem HD hastalarının

HD öncesi ve HD sonrası PMNL’lerinin her iki

fonksiyonunu etkilemedi (p>0.05). Terapötik derişimlerde

vankomisin, levofloksasin, fusidik asit ve meropenemin

HD hastalarının HD öncesi PMNL’lerinin MDA düzeyini

artırdığı, HD sonrası ise MDA düzeyini azalttığı saptandı

(p<0.05). Daptomisin ve linezolidin ise HD hastalarının

HD öncesi ve HD sonrası PMNL’lerinin MDA düzeyini

değiştirmediği gözlendi (p>0.05).

Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, oksidatif stres, polimorf

nüveli lökosit fonksiyonları.


Keywords


Hemodiyaliz, oksidatif stres, polimorf nüveli lökosit fonksiyonları.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.12991/mpj.2014187241

References


Kaya H, Polat F, Odabaş AR, Çetinkaya R, Kiki İ. Kronik hemodiyaliz hastalarında lipid peroksidasyonu. Türk Nefroloji ve Transplantasyon Dergisi 2000; 2:90-4.

Ayköse MG. Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Hemodiyaliz Tedavisi Gören Cinsel Disfonksiyonlu Erkeklerde Gonadal Fonksiyonların ve Testosteron Replasman Tedavisinin Değerlendirilmesi. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği, Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2006. (Danışman: Prof. Dr. Selami Albayrak).

Chugh SN, Jain S, Agrawal N, Sharma A. Evaluation of oxidative stress before and after haemodialysis in chronic renal failure. J Assoc Physicians India 2000; 48:981-4.

Çeliker H, Elkiran B, İlhan N, Günal Aİ, Doğukan A. Hemodiyaliz ve periton diyalizinin oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi. Türk Nefroloji ve Transplantasyon Dergisi 2001; 10:88-92.

Öğüş E, Yılmaz FM, Yılmaz H, Duranay M, Yücel D. Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında serum malondialdehit düzeyleri ve oksidasyona yatkınlık. T Klin J Med Sci 2004; 24:316-22.

Özşahin EA, Yazıcı C, Köse K, Utaş C, Tokgöz B. Hemodiyaliz hastalarında plazma malondialdehit ve tiyol seviyeleri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2004; 13:8-14.

Köken T, Kahraman A, Serteser M, Gökçe Ç. Hemodiyaliz ve oksidatif stres. Kocatepe Tıp Dergisi 2004; 5:9-13.

Badur S. Antimikrobiklerin immün sisteme istenmeyen etkinlikleri. Klimik Dergisi 1991; 3: 105-8.

Alexander JW, Windhorst DB, Good RA. Improved tests for the evalution of neutrophil function in human disease. J Lab Clin Med 1968; 72:136-48.

Roilides E, Walsh TJ, Rubin M, Venzon D, Pizzo PH. Effect of antifungal agents on the function of human neutrophils in vitro. Antimicrob Agents Chemother 1990; 34:196-201.

Buege JA, Aust SD. Microsomal lipid peroxidation. Methods Enzymol 1978; 53:302-11.

Bradford MM. A rapid and sensitive method for quantititationof microgram quantities of protein utilizing theprinciple of protein dye binding. Anal Biochem 1976; 7: 248-54.

Büyükbaş S, İnal A, Atalay H. Hemodiyaliz hastalarında oksidatif aktivitenin değerlendirilmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2007; 5:105-10. Hazar A. Akciğer kanserli hastalarda malondialdehit (MDA) ve total antioksidankapasite (TAOK) düzeyi ölçümü ile oksidan-antioksidan dengenin araştırılması. Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp-Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık tezi, İstanbul, 200 (Danışman: Dr. Armağan Hazar).

Abbasoğlu U, Çevikbaş A. Farmasötik Mikrobiyoloji. Efil Yayınevi Ltd. Şti., İstanbul, 2011.

Kılıçturgay K. İmmün modülatör olarak antibiyotikler. ANKEM Dergisi 1993; 7:157-60.