Cilt 11, Sayı 42 (2014)

ÖNERİ

İçindekiler

Makale Başvuru

ÖNERİ DERGİSİ 42. SAYI GİRİŞ PDF
Öneri Dergisi
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULU - SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS BOARD PDF
Çağatay AKARÇAY
KAR YÖNETİMİ VE YÖNTEMLERİ - EARNINGS MANAGEMENT AND ITS METHODS PDF
Evrim ALTUK ÖZDEN, Başak ATAMAN
KENT MARKASI VE İMAJININ BELİRLENMESİ: RİZE ÖRNEĞİ - DETERMINATION OF THE CITY BRAND AND IMAGE: RIZE SAMPLE CASE PDF
Mevlüde Canan CAN, Zeynep KAZANCI BAŞARAN
ŞEHİR İÇİ DENİZYOLU ULAŞIMINDA MÜŞTERİLERİN HİZMET ALGISI VE MEMNUNİYETİ: BİR UYGULAMA - CUSTOMER’S PERCEPTION OF SERVICE AND SATISFACTION IN MARITIME TRANSPORT IN THE CITY: AN APPLICATION PDF
Mustafa KARADENİZ, Nuh Mehmet ÜNVER
FİRMA DEĞERLEMESİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN YERİ VE ÖNEMİ - ROLE AND IMPORTANCE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN FIRM VALUATION PDF
Ayşe PAMUKÇU, Ayça AKARÇAY ÖĞÜZ
SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT PDF
Sinem EYİCE, Sezin İLBASMIŞ, Serdar PİRTİNİ
TÜRKİYE’DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK MERKEZLER HAKKINDA BİR ANALİZ ÇALIŞMASI - AN ANALYSIS OF THE PLANNED LOGISTICS CENTERS IN TURKEY PDF
Bülent SEZEN, Samet GÜRSEV
RASYONEL KARAR ALAN EKONOMİK BİRİMİN RİSK ALTINDA VERDİĞİ KARARLARA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM: KAHNEMAN-TVERSKY BEKLENTİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ PDF
Fatih ŞENTÜRK, Hakkı FINDIK
COSO MODELİ: İÇ KONTROL YAPISI - COSO MODEL: INTERNAL CONTROL STRUCTURE PDF
Hasan TÜREDİ, Filiz GÜRBÜZ, Ümmügülsüm ALICI
ÜNİVERSİTELERİN YENİLİKÇİLİK, ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE BÖLGESEL KALKINMA YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - INNOVATIVENESS, UNIVERSITY-INDUSTRY COLLABORATION AND REGIONAL DEVELOPMENT ORIENTATIONS OF TURKISH PUBLIC UNIVERSITIES PDF
Nihan YILDIRIM
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERPERSONAL TRUST, PEER SUPPORT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT - BIREYLERARASI GÜVEN, İŞGÖREN DESTEĞI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLIŞKISI PDF
İdil TAMER, Beliz DERELİ
AJAN TABANLI MODELLEME VE HESAPLAMALI İKTİSAT - AGENT-BASED MODELLING AND COMPUTATIONAL ECONOMICS PDF
Emrah KELEŞ, Ercan EREN
ERGENLERİN TANRI ALGILARIYLA SOSYAL KAYGI VE UMUT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER - RELATIONSHIP BETWEEN ADOLESCENTS’ GOD PERCEPTION AND THEIR LEVELS OF SOCIAL ANXIETY AND HOPE PDF
Veysel UYSAL, S. Nazlı BATAN, Selma BAŞ, Hakan ZAFER
ÖNERİ DERGİSİ 42. SAYI EKLER PDF
Öneri Dergisi


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.Sosyal Bilimler Enstitüsü