Cilt 9, Sayı 34 (2010)

ÖNERİ

İçindekiler

ÖNERİ DERGİSİ PDF
ÖNERİ DERGİSİ
TÜRKİYE’DE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ ORANININ VE TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, MEASURING THE OCCURRENCE AND TYPES OF WORKPLACE BULLYING IN TURKEY: A SCALE DEVELOPMENT STUDY PDF
Sibel GÖK, Işıl KARATUNA
REKABET AVANTAJI KURAMININ TANIMLANMASI VE ÖLÇÜMLENMESİ - CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE CONSTRUCT PDF
F. Esra GENÇTÜRK, Destan KANDEMİR, Özlem Tuba KOÇ, Işıl Ceren DEMİRCİ
TÜRK FİRMALARININ e-İŞ UYGULAMALARI: İMALAT SANAYİİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI - E-BUSINESS APPLICATIONS OF TURKISH FIRMS: A FIELD RESEARCH IN MANUFACTURING INDUSTRY PDF
Keti VENTURA, Haluk SOYUER
KADIN TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ ve BİR PİLOT ARAŞTIRMA - DETERMINATION OF FEMALE CONSUMERS’ SHOPPING MALL CHOICES AND A PILOT RESEARCH PDF
Ahmet ŞEKERKAYA, Emrah CENGİZ
İŞLETME DÜZEYİNDE STRATEJİ PARADOKSLARININ MİNTZBERG’İN ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF BUSINESS LEVEL STRATEGY PARADOXES IN TERMS OF MINTZBERG’S TEN STRATEGIC MANAGEMENT SCHOOLS PDF
Refika BAKOĞLU DELİORMAN, Esra DİNÇ ÖZCAN
HİZMET İŞLETMELERİNDE REKABET ARACI OLARAK HİZMET KALİTESİ VE İLİŞKİ KALİTESİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA - SERVICE QUALITY AND RELATIONSHIP QUALITY AS COMPETITIVE INTERMEDIATOR IN SERVICE ENTERPRISES: AN APPLICATION IN ACCOMMODATION ENTERPRISE PDF
Şükrü YAPRAKLI, Erkan SAĞLIK
SAĞLIK KURUMLARINDA AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA VE BİR PİLOT ÇALIŞMA - WORD OF MOUTH MARKETING IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS AND A PILOT STUDY PDF
Beyza UZUNAL, Mert UYDACI
YATIRIM KARARLARI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: AHP YÖNTEMİ - A MODEL PROPOSAL FOR INVESTMENT DECISIONS: AHP METHOD PDF
İrem Figen GÜLENÇ, Gülşah AYDIN BİLGİN
HASTALARIN HEKİMLERİN KENDİLERİ İLE KURDUKLARI İLETİŞİMİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN EMPIRICAL INVESTIGATION FOR MEASURING PATIENT’S COMMUNICATION SATISFACTION WITH THEIR PHYSICIAN PDF
B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Güven ORDUN
AN EXPLORATORY STUDY ON THE DIMENSIONS OF EMPLOYER BRANDING - İŞVEREN MARKALAŞMASININ BOYUTLARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA PDF
Aslı KUŞÇU, Elif YOLBULAN OKAN
KRİZ REÇETELERİ: ÜLKEMİZİ SARAN KÜRESEL KRİZE KARŞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE KRİZDEN ÇIKIŞ ÖNERİLERİ - CRISIS RECEIPTS: SUGGESTIONS FOR SMALL AND MEDIUM SIZE ENTER PRISES AGAINST GLOBAL CRISIS SURROUNDED OUR COUNTRY PDF
İbrahim KOÇ, Mukaddes ÇELİK
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF TEACHER’S ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON THEIR ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS: CASE OF NEVSEHİR PDF
Korhan KARACAOĞLU, Yaşar Soner GÜNEY
İNTERNET ÜZERİNDE İZİNLİ PAZARLAMA YAKLAŞIMI - PERMISSION MARKETİNG ON INTERNET PDF
Serpil ÜNAL
BİR İŞLETMENİN UYGULADIĞI FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİNİN PAZARIN KURUMSAL DEĞİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE KUPON PAZARI ÖRNEĞİ - THE EFFECT OF ONE FIRM’S DIFFERENTIATION STRATEGY ON THE INSTITUTIONAL CHANGE OF THE MARKET: THE CASE OF TURKEY COUPON MARKET PDF
Eyüp Aygün TAYŞİR
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA FAALİYETLERİ İLE TURİZMİN VE YABANCI YATIRIMIN İLİŞKİLENDİRİLMESİ - ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT AND DEVELOPING TOURISM THROUGH INTEGRATED MARKETING ACTIVITIES PDF
Aşkım Nurdan TÜMBEK
AGGREGATE PRODUCTION PLANNING MODEL BASED ON MIXED INTEGER LINEAR PROGRAMMING - KARMA TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASI PDF
Veli ULUÇAM
WHAT IS TRUST? COMPARING EUROPEAN AND TURKISH STUDENTS’ PERCEPTIONS - GÜVEN NEDİR? AVRUPALI VE TÜRK ÖĞRENCİLERİN ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Gül ESER
TÜRKİYE ÇİNGENELERİNİN POLİTİKLEŞMESİ VE ÖRGÜTLENME DENEYİMLERİ - THE POLITICIZATION OF THE GYPSIES IN TURKEY AND THEIR ORGANIZATION EXPERIMENTS PDF
Başak AKGÜL
İHRACATA DAYALI BÜYÜME MODELİNİN İMALAT SANAYİ İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SAPTANMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ABOUT DETERMINING THE EFFECT OF EXPORT-ORIENTED GROWTH MODEL ON THE EXPORTATION OF MANUFACTURING INDUSTRY PDF
Deniz ZÜNGÜN, İlkay DİLBER
ÜRETİM PLANLAMASINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - THE COMPARISON OF GOAL PROGRAMMING AND FUZZY GOAL PROGRAMMING TECHNIQUES IN PRODUCTION PLANNING PDF
Semra ERPOLAT
İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ UZANTISI OLARAK YEŞİL PAZARLAMA BAĞLAMINDA YEŞİL REKLAMLAR - GREEN ADVERTISEMENTS IN THE CONTEXT OF GREEN MARKETING AS AN EXTENSION OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY UNDERSTANDING OF COMPANIES PDF
Betül ÖZKAYA
SİNEMA DİLİ, FİLM RETORİĞİ VE İMGELENEN ANLAMA ULAŞMA - THE LANGUAGE OF CINEMA, FILM RETHORIC AND ACHIEVING THE MEANING ENVISAGED PDF
Mustafa MENCÜTEKİN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.Sosyal Bilimler Enstitüsü