Cilt 10, Sayı 37 (2012)

ÖNERİ

İçindekiler

Öneri, Cilt 10, Yıl 18, Sayı 37, Ocak 2012

Öneri Dergisi PDF
Öneri Dergisi
LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ve İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE GÜVENİN ROLÜ-THE ROLE OF TRUST ON LEADERSHIP’S EFFECT ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR and INTENT TO QUIT PDF
Esra DİNÇ ÖZCAN, Pelin VARDARLIER, Melisa ERDİLEK KARABAY, Gönül KONAKAY, Canan ÇETİN
PSİKOLOJİK KONTRATIN ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA-THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT ON ORGANIZATIONAL DEVIANCE AND A RESEARCH IN PHARMACEUTICAL SECTOR PDF
N. Öykü İYİGÜN, Canan ÇETİN
TÜRK DÖKÜM SANAYİ FİRMALARI VE YABANCI PARTNERLERİ ARASINDAKİ ORTAK GİRİŞİM NEDENLERİ: KAYNAK BAĞIMLILIĞI TEORİSİ VE RAKİP GÖRÜŞLER ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME-MOTIVES FOR JOINT VENTURES BETWEEN TURKISH CASTING INDUSTRY FIRMS AND THEIR FOREIGN PARTNERS PDF
Ceren G. ARTUNER, İbrahim ANIL
İŞE GÖMÜLMÜŞLÜK KAVRAMININ FARKLI SOSYO DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ-JOB EMBEDDEDNESS IN RELATION WITH DIFFERENT SOCIO DEMOGRAPHIC CHARCTERISTICS PDF
Melek BİRSEL, M. Deniz BÖRÜ, Güler İSLAMOĞLU, E. Serra YURTKORU
BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE PDF
Hasan AYKIN, Mehmet Hasan EKEN
HİZMET YÖNETİMİNE YENİ BİR BAKIŞ:HMK STRATEJİK HİZMET YÖNETİMİ SÜRECİ-A NEW APPROACH TO STRATEGIC SERVICE MANAGEMENT: THE PMC STRATEGIC SERVICE MANAGEMENT PROCESS PDF
Burçak ŞENTÜRK
İNSAN KAYNAKLARI GEREKSİNİME SÜREÇ YAKLAŞIMI: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI-A PROCESS APPROACH TO HUMAN RESOURCE NEEDS: STRATEGIC HUMAN RESOURCE PLANNING PDF
Mehmet Lütfi ARSLAN
BANKA KARLILIĞININ BELİRLEYİCİ ETKENLERİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME-DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY:AN INVESTIGATION ON TURKISH BANKING SECTOR PDF
Halil Emre AKBAŞ
PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE DİNAMİK FİYATLANDIRMA: GENİŞ BİR LİTERATÜR TARAMASI-DYNAMIC PRICING IN RETAILING INDUSTRY: A WIDE LITERATURE SURVEY PDF
Murat Taha BİLİŞİK, Onur GÜRGEN
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAZINDA İŞ TATMİNİ BOYUTLARINDA OLUŞAN FARKLILIKLAR: OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PERSONELİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA-THE DIFFERENCES IN THE JOB SATISFACTION’S DIMENSIONS WITH RESPECT TO THE DEMOGRAPHIC FACTORS: A RESEARCH PDF
A. Çiğdem MERCANLIOĞLU
İKİ ŞEHİR VE İKİ CADDE ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA-A COMPARISON ON TWO CITIES AND TWO STREETS PDF
Aynur CAN
YEREL YÖNETİMLERDE ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ VE HUKUKSAL ALTYAPI-METHODS OF PRIVATIZATION AND LEGAL İNFRASTRUCTURE ON LOCAL GOVERNMENTS PDF
Burak Hamza ERYİĞİT, Fuat YÖRÜKOĞLU
KADRO DERGİSİ ÜZERİNDEN BİR DENEME: “MİLLİ İKTİSAT’TAN DEVLETÇİLİĞE”-AN ESSAY ON “TRANSITION FROM NATIONAL ECONOMICS (MİLLİ İKTİSAT) TO STATISM” BASED UPON KADRO JOURNAL PDF
Arzu VARLI
OECD ÜLKELERİNİN EĞİTİM GÖSTERGELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ VE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-OECD COUNTRIES WITH EDUCATION INDICATORS COMPARATIVE ANALYSIS OF CLUSTER ANALYSIS AND MULTI-DIMENSIONAL SCALING ANALYSIS. PDF
H.Besim AKIN, Özge EREN
BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN ORDİNAL LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ-ANALYSING LEVELS OF HAPPINESS OF INDIVIDUALS WITH ORDINAL LOGISTIC ANALYSIS PDF
H. Besim AKIN, Elif ŞENTÜRK
BİR SÛFÎ’NİN HADİS YORUMU –RAF’U’L-YEDEYN HADİSİ-İBN ARABÎ ÖRNEĞİ -SUFI’S HADITH INTERPRETATION:THE HADITH ABOUT RAF‘U’L-YEDEYN AND THE EXAMPLE OF IBN ARABÎ PDF
Mehmet AYHAN
TÜRK BASIN TARİHİ İÇERİSİNDE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ VE SANSÜR UYGULAMALARI-DEMOCRATIC PARTY ERA IN THE HISTORY OF TURKISH PRESS AND CENSORSHIP PDF
Barış BULUNMAZ
FOTOĞRAF, SİNEMA VE VİDEO’DA NORMAL OBJEKTİFLER-NORMAL FOCAL LENGTH FOR PHOTOGRAPHY, CİNEMA AND VİDEO PDF
Kağan OLGUNTÜRK


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.



Sosyal Bilimler Enstitüsü