MİSYON İFADELERİ ÜZERİNDEN PAZARLAMA FELSEFELERİNİN KEŞFEDİLMESİ: CAPITAL 500 ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İbrahim Taylan DÖRTYOL
2.279 864

Öz


Özet

Stratejik işletme planlaması sürecinde önemli bir yere sahip olan misyon ifadesinin belirlenmesi işlemi,

işletmelerin birer marka olarak kendilerini hedef kitlelerine anlatabilmeleri konusunda yararlandıkları

önemli bir iletişim aracıdır. Bu çerçevede, pazarlama iletişimi açısından önem arz eden misyon ifadesi,

Kotler ve Armstrong’un [1] de ifade ettikleri gibi, daha fazla pazar yönelimli olmalı, ürün ve teknoloji

terimleri yerine, daha çok temel müşteri ihtiyaçlarının tatmin edilmesine vurgu yapmalıdır. Bu sürecin

sonunda, işletmeler hedef kitlelerine temel felsefeleri hakkında ipuçları vermiş olacaklardır. Bu çalışma

güncel Capital 500 listesinde yer alan işletmelerin misyon ifadelerinin analiz edilmesi yoluyla literatüre

katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, analiz sürecinde NVIVO paket programı yardımıyla,

söz konusu işletmelerin web sitelerinden ulaşılabilen misyon ifadeleri, Pearce ve David tarafından 1987

yılında bir misyon ifadesinde yer alması gereken bileşenleri ifade etmek amacıyla ortaya konan taslak

içerisinde yer alan “felsefe” bileşeni temelinde incelenmiştir. Veri analizi kısmında, Capital 500 listesinde

yer alan işletmeler faaliyet gösterdikleri sektörler .l.üsünde gruplandırılmış ve sektörlerde hâkim olan

felsefi düşüncelerin saptanması amaçlanmıştır. Böyle bir araştırma ile birlikte, misyon ifadelerinin, işletmelerin

iş yapma şekillerini farklılaştırma sürecindeki önemi hakkında farkındalık yaratılmış olacaktır


Anahtar kelimeler


Misyon; İçerik Analizi; Pazarlama Felsefesi; NVIVO

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14783/od.v11i44.5000080010

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Sosyal Bilimler Enstitüsü