SEMBOLİK TÜKETİM DAVRANIŞI ve SEMBOLİK TÜKETİM ÜRÜNÜ OLARAK TEK TAŞ YÜZÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - SYMBOLIC CONSUMPTION BEHAVIOUR AND A RESEARCH ON SOLITAIRE AS A SYMBOLIC CONSUMPTION PRODUCT

Sinem EYİCE, Sezin İLBASMIŞ, Serdar PİRTİNİ
5.113 1.404

Öz


Özet
Kapitalizm gelişme süreci ile birlikte; tüm dünyada oluşturulan tüketim anlayışı ve tüketicilerin
beklentileri değişmeye başlamıştır. Tüketicilerin tarafından oluşturulan tüketim hareketliliğini canlı
tutmak için üreticiler tarafından farklı yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemlere alternatif kabul
edilen sembolik tüketim anlayışının ilerlemesi ve özellikle reklamlar tarafından sembolik tüketimin
benimsetilmesinin yarattığı etkinin; ne kadar güncel olup olmadığını irdeleyen çalışma, odak grup çalışması
ile kadın ve erkeklerin evlilik ve tek taş yüzük algılarındaki farklılıkları irdelemiş ve bulgular geçmişte
yapılan çalışmalarla desteklemiştir.

Abstract
Consumption perception and consumers’ expectations had changed in whole world with capitalism. It
has been improved some different ways to keep alive the mobility that was provided by consumers. The work
had researched how current the effects of symbolic consumption concept which can be an alternative for
producers ways they developed, and the effects of media, especially advertising, on adopting the idea. The
work had used focus group to study on differences between women


Anahtar kelimeler


Sembolik Tüketim, Göstergebilim, Reklam-Tüketim İlişkisi - Symbolic Consumption, Semiology, Advertising - Consumption Relations

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14783/od.v11i42.5000065508

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Sosyal Bilimler Enstitüsü