KENT MARKASI VE İMAJININ BELİRLENMESİ: RİZE ÖRNEĞİ - DETERMINATION OF THE CITY BRAND AND IMAGE: RIZE SAMPLE CASE

Mevlüde Canan CAN, Zeynep KAZANCI BAŞARAN
2.811 798

Öz


Özet
Günümüzde, küreselleşme ile birlikte pek çok alan rekabet içine girmektedir. Bunlar arasında yerler
(mekânlar), ülkeler, kentler yer almaktadır. Bu araştırmada; “Rize Kent Markası ve Marka İmajının
Belirlenmesi, Rize Kentinin imajının hangi unsurlardan oluştuğunun tespiti ve kentin, fiziki ve soyut
özellikleri ile kent halkının, nasıl algılandığının ölçümlenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda araştırmada
Rizeli olmayan kişiler çalışma evreni olarak seçilmiştir. Araştırmanın örnek büyüklüğü; zaman ve
maliyet kısıtlaması nedeniyle araştırma verileri Rize Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan
Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen öğrencilerin yaşadıkları şehirlerdeki gönüllü katılımcılar üzerinde
kolayda örnekleme yoluyla anket yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma SPSS 16 programı ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonuçları frekans, betimleyici istatistik ile değerlendirilmiştir. Araştırmada, Rize denilince
cevaplayıcıların akıllarına ilk önce “Çay” kelimesi gelirken bunu “Doğal güzellik” ve “Başbakan” ifadeleri
izlemektedir. Katılımcılara göre Rize’yi en iyi ifade eden kavram “Doğal Güzelliklere Sahip” olması iken;
en az tercih edilen kavram şehrin “Dışa Açık” bir il olmasıdır. Rize halkını en iyi ifade eden kavramlar ise
“Çalışkan” ve Dindar” olmasıdır. Katılımcıların büyük çoğunluğu Üniversitenin Rize›nin tanınmasında
yararlı olacağını düşünmektedir. Ankete katılanlar turizm açısından Rize’yi en iyi ifade eden özelliğin
“doğal güzelliklere sahip olan bir il” olduğunu belirtmişlerdir. Yürütülen çalışma; Rize ilinin tanınırlığı
ile turizm potansiyeli arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Tanınırlık ve kent imajı
arttıkça turizm çeşitliliği ve geliri de artmaktadır. Bu nedenle; kent imajının yüksek olması gelecekte ilin
turizm potansiyelinde de önemli gelişmelerin sağlanacağını göstermektedir.

Abstract
Nowadays, many fields enter into the competition with globalization. Countries, cities, and places
are among these.In this study, “Determination of Rize City Brand and brand image, determination of the 

elements which constitute the image of Rize city, and the measurement of the city with its physical and
abstract properties, and the community is sensed are aimed.In this context, people who are not from Rize
are selected as study group. The sample size of the study; due to time and cost restrictions, the research data
was collected from Rize Vocational School of Social Science’s students’ hometown community with the help
of these students. Volunteered participants are used and data was collected through convenience sampling
and questionnaire method. Research has been analyzed with SPSS 16 software. The research results were
analyzed using of frequency descriptive statistics and chi-square. When talking about Rize in the study,
respondents think of “Tea” at first, the expressions “natural beauty” and “Prime Minister” statements
follow it. According to the participants, the concept which best expresses Rize is “natural beauty”, and
which expresses least is the concept “Outward” namely as being outward as a city. The best expressions that
reflect the people of Rize best are “hard-working” and “being religious”. Most of the participants think that
university will be helpful in making the Rize recognizable. Respondents expresses that the best statement
that reflects Rize’s tourism is “a province with natural beauty”.The conducted study presents that there is a
direct relation ship between the recognition of Rize and its Tourism potential. As the recognition and image
of the city increase, tourism and tourism income also increase. For this reason, the highness of city image
shows that there will be important developments in city’s tourism potential.


Anahtar kelimeler


Kent markası, kent imajı, kent algısı, turizm bilinci - City Brand, City Image, Urban Perception, Awareness of Tourism

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14783/od.v11i42.5000065505

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Sosyal Bilimler Enstitüsü