AZERBAYCAN TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN CAMELS YÖNTEMİ İLE PERFORMANS ANALİZİ - PERFORMANCE ANALYSIS OF COMMERCIAL BANKING SECTOR OF AZERBAIJAN BY CAMELS METHOD

Gülcan ÇAĞIL, Shahriyar MUKHTAROV
2.719 1.560

Öz


Özet
1980’li yıllardan itibaren serbestleşme ile birlikte finansal piyasalarda özellikle bankacılık sektöründe işlemlerin karmaşıklaştığı, yaşanan yoğun rekabetin de etkisiyle risk yönetimi, performans ölçümü, denetim gibi konuların daha önemli hale geldiği gözlenmektedir. Bankaların düzenli çalışmalarını teminen uzaktan gözetim ve yerinden denetimin bir aracı olarak kullanılan CAMELS dereceleme sistemi çeşitli ülkelerde yıllardır kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2007-2010 döneminde Azerbaycan’da faaliyette bulunan yerli ve yabancı sermayeli bankalarda CAMELS analizinin uygulanması ve çeşitli önerilerde bulunmaktır.

Abstract
It’s seen that transactions have become complex in financial markets, especially in banking sector, with liberalization as from 1980s and that issues such as risk management, performance measurement, inspection have become more important with the effect of severe competition. CAMELS rating system that is a means of remote surveillance and on-site inspection in order for regular works of banks has been used in various countries for years. The aim of this study is to make CAMELS analysis in foreign and domestic banks operating in Azerbaijan in 2007-2010 periods and to make various suggestions.


Anahtar kelimeler


Bankacılık Sektörü, Performans, CAMELS - BankingSystem, Performance, CAMELS

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14783/od.v11i41.5000011406

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Sosyal Bilimler Enstitüsü