Evaluation of home care services at a training and research hospital in Izmir

Muhteber COLAK, Ozden GOKDEMIR, Seval YAPRAK, Mehtap KARTAL
875 110

Öz


Objectives: To define the demographic characteristics, health and
dependence status of patients receiving home care services (HCSs)
and the services needed and received by the patients.
Patients and Methods: It is a descriptive study including
120 patients that had HCSs from a training and research hospital
home care unit, where the files of the patients were evaluated
retrospectively between January and August 2010.
Results: Most of the patients in need of HCSs were female
(61.8%), their mean age was 72.6±16.4 (range: 16-105) and
75.5% were 65 years and above, while 79.2% were bedridden. The
personal hygiene and nutritional status were deemed inappropriate
in 21.7% and 31.7%, respectively. The most common diseases
were hypertension (19.3%), cerebrovascular accidents (13.5%),
and Alzheimer’s disease (9.5%). Family members mentioned their
training needs’ topics as nutrition (30.3%), sanitation-hygiene
(21.2%), and general care (18.2%).
Conclusion: The study has shown different aspects of HCSs
including medical, nursing, and social welfare problems for all
parties, especially family physicians. People applied for HCSs
were mostly women, elders with impaired functional status and
bedridden. Their caregivers were mostly family members who
needed social support not only in economic means but also in
training so that they can provide better care for their relatives.


Keywords: Home health-care services, Dependence status,
Caregiver


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5472/MMJoa.2903.06

Referanslar


Meier D E, McCormick E, Lagman R L. Hospice: Philosophy

of care and appropriate utilization in the United States.

May 05, 2016 [cited 2016 05 May ]; Accessed on

May 05 http://www.uptodate.com/contents/hospicephilosophy-

of-care-and-appropriate-utilization-in-theunited-

states?source=searc.

National Hospice and Palliative Care Organization. History

of Hospice Care. 3/28/2016. Accessed on 2016 March 28 :

http://www.nhpco.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3285.

Choi J Y. Does process quality of inpatient care matter in

potentially preventable readmission rates? 2012. Dissertation.

University of Minnesota Digital Conservancy, Accessed on

May 05 http://hdl.handle.net/11299/167033

Chiang JK, Kao YH. The impact of hospice care on survival

and cost saving among patients with liver cancer: a national

longitudinal population-based study in Taiwan. Support Care

Cancer 2015;23:1049-55 Accessed on 2016 May 05 doi:

1007/s00520-014-2447-1.

Bentur N. Hospital at home: what is its place in the health

system? Health Policy 2001;55: 71-9.

Çoban M, Esatoğlu A E. Evde bakım hizmetleri konusunda

görüş belirleme: Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim

Hastanesi doktorları ve hemşireleri üzerinde bir uygulama.

Ankara: 9.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiriler Kitabı,

;2-6 Kasım:266 (Poster Bildiri)

Belloir M, Riou F. [Nursing staff’s knowledge and attitudes

concerning preventive oral hygiene in palliative care].

Recherche en Soins Infirmiers 2014;117:75-84. doi: 10.3917/

rsi.117.0075

Dunkley S, Sales R. The challenges of providing palliative

care for people with intellectual disabilities: a literature

review. Int J Palliat Nurs 2014;20:279-84. doi: 10.12968/

ijpn.2014.20.6.279.

Yılmaz M, Sametoğlu F, Akmeşe G, et al. Sağlık hizmetinin

alternatif bir sunum şekli olarak evde hasta bakımı. Istanbul

Med J 2010;11:125-32.

Danış M Z. Toplum temelli bakım anlayışı. Ankara: T.C.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Yayını Öz-veri Dergisi

a;21 445-59.

Özer Ö, Şantaş F. Kamunun sunduğu evde bakım hizmetleri

ve finansmanı. ACU Sağlik Bil Derg 2012;3:96-103.

Alnıgeniş E. Evde bakım hizmetlerine bakış. Sağlık

Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi 2009.Accessed on 2016

March 05 http://sdplatform.com/Dergi/240/Evde-bakimhizmetlerine-

bakis.aspx

Resmi Gazete. E.B.H.S.H.Y.R., 3895 sayılı “Sağlık

Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Usul ve

Esasları Hakkında Yönerge”. 10.3.2005-25751 01.02.2010

TÜİK, Nüfus Projeksiyonları 2013-2075. Türkiye İstatistik

Kurumu Haber Bülteni, 2013. Accessed on 2016 March 05

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15844

Subaşı N, Öztek Z. Türkiye’de karşılanmayan bir gereksinim:

Evde bakım hizmeti. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni

;5:19-31. Accessed on 2016 March 05 http://www.

scopemed.org/

Arai H, Ouchi Y, Yokode M, et al. Toward the realization of a

better aged society: messages from gerontology and geriatrics.

Geriatr Gerontol Int 2012;12:16-22. doi: 10.1111/j.1447-

2011.00776.x.

Bloom D E, Canning D, Sevilla J. The demographic

dividend: A new perspective on the economic consequences

of population change. Santa Monica, CA: Rand Corporation,

Accessed on 2016 March 05 http;//www.rand.org/

content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2007/MR1274.

PDF

Önder T, Anuk T, Kahramanca Ş, Yıldırım AC. Evde bakım

hizmetinden yararlanan hastaların sosyodemografik özellikleri

ve tıbbi durumlarının değerlendirilmesi. Dicle Tıp Derg

;42:342-5.doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.03.0586

Carmichael F, Charles S, Hulme C. Who will care?

Employment participation and willingness to supply informal

care. J Health Econ 2010;29:182-90.Accessed on 2016

March 16 htttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

SO167-6296(09)00120-9

Limnili G. Özçakar N. The characteristics of applications

to home health care service and expectations. Turkish J Fam

Pract 2013;17:13-7. doi:10.2399/tahd.13.81994

Akdemir N, Bostanoğlu H, Yurtsever Y, Kutlutürkan S,

Kapucu S, Canlı Özer Z. Needs of home care services for the

bedridden patient’s problems living in their home. Dicle Med

J 2011; 38: 57-65.

Tuna RY, Özdemir Ü, Güden E, Demirel İ, Öksüzkaya

A. Evde Sağlık Hizmetleri Kayseri Örneği. 15.

Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 2012. Accessed on

March 05, 2016. http://halksagligiokulu.org/anasayfa/

compenents/com_booklibrary/ebooks/15.UHSK%20

K%C4BOTAP_14_10_12.PDF

Bobinac A, van Exel NJ, Rutten FF, Brouwer WB. Caring for

and caring about: disentangling the caregiver effect and the

family effect. J Health Econ 2010;29:549-56. doi: 10.1016/j.

jhealeco.2010.05.003

Çatak B, Kılınç AS, Badıllıoğlu O, Sütlü S, Erkan Sofuğolu

A, Aslan D. Burdur’da evde saglik hizmeti alan yasli

hastalarin profili ve evde verilen saglik hizmetleri. Turkish

Journal of Public Health 2012;10:11-20.

Altun İ. Hasta yakınlarının bakım verme rolünde zorlanma

durumları. I. Ulusal Evde Bakım Kongre Kitabı 1998:24-26.

Tzourio C, Laurent S, Debette S. Is hypertension associated with

an accelerated aging of the brain? Hypertension 2014;63:894-

doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.00147

Kovács T. [The effect of angiotensin receptor blockers in

cerebrovascular disorders and dementia: bonus in addition to

the antihypertensive effect]. Ideggyogy Sz 2014; 67:149-68.

Fadıloğlu Ç, Tokem Y. Geriatrik rehabilitasyonda hemşirenin

rolü. Türk Geriatri Dergisi 2004; 7: 241-6.

Atasoy B M, Özgen Z, Yüksek Kantaş Ö, et al.,

Interdisciplinary collaboration in management of

nutrition during chemoradiotherapy in cancer patients: a

pilot study. Marmara Med J 2012;25:32-6 doi: 10.5472/

MMJ.2011.02072.1.

Çifçili S (ed).Aile Hekimleri için Yaşlı Sağlığında Bütüncül

Yaklaşım. Cöbek Ünalan P, Serap Çifçili S, Apayd›n Kaya Ç,

et al. 1. Baskı. İstanbul: Deomed Yayıncılık, 2011:340.

Dramalı A, Demir F, Yavuz M. Evde Kronik Hastaya Bakım

Veren Hasta Yakınlarının Karşılaştıkları Sorunlar. I. Ulusal

Evde Bakım Kongresi Kitabı, İstanbul, 1998. 1998.httğ://

www.worldcat.org/title/i-ulusal-evde-bakım-kongresi-kitab-

-26-eylul-1998-istanbul/oclc/85770000

Aksayan S, Cimete C. Kronik Hastalıklı Bireylerin Evde

Bakım Gereksinimleri Olanakları ve Tercihleri. I. Ulusal

Evde Bakım Kongresi Kitabı, İstanbul, 1998.

Karahan A, Güven S. Yaşlılıkta evde bakım. Turkish Journal

of Geriatrics 2002;5: 155-9.

Coşkun M. Samsun İl Merkezinde Yaşayan Yaşlıların

Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Bazı Sosyoekonomik Etmenleri.

Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Samsun, Ondokuz Mayıs

Üniversitesi, 1998.Accessed on 2016 March 05 http://

docplayer.biz.tr/6635903-Huzurevinde-yaslilarin-anksiyeteve-

depresyon-duzeylerinin-belirlenmesi.html

Özgür F, Gültekin E, Nazlı İ, Çelik İ, Ede G. Evde sağlık/

bakım hizmetleri konusunda aile hekimleri ve aile sağlığı

elemanlarının beklenti, gereksinimi ve sorunları. Marmara

Med J 2012;25:.21. http://mmj.dergisi.org/pdf/pdf_MMJ-

pdf (sözlü sunum)

Watanabe G, Nakayama S, Yamagiwa T, Ito S, Fukuda A,

Yamaoka Y. [The role of cooperating hospitals in homecare].

Gan to Kagaku Ryoho. Cancer & Chemotherapy 2013;40

Suppl 2: 191-4.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.