Cilt 33, Sayı 2 (2012)

İçindekiler

Makaleler

DIŞ TİCARET HADLERİNİN CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNDE ETKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Suat Oktar, Levent Dalyancı
Türkiye ve Almanya'nın Kişisel Gelir Dağılıma Ekonofizik Yaklaşım PDF
Hale Kırer, Ercan Eren
Türkiye Ekonomisinde Finansal Serbestleşme Döneminde Uluslararası Sermaye Girişi - Büyüme İlişkisi PDF
Arif Orçun Söylemez, Ahmet Yılmaz
Dünya Ekonomisinde Finansallaşma Sürecinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi PDF
Ahmet Yılmaz, Ayhan Uçak
Financial Stability and Central Banks: Can Central Banks Secure Financial Stability? PDF
Erkan Tokucu
Hisse Senedi Piyasasında Para Politikalarının Rolü: Türkiye Örneği PDF
Nejla Adanur Aklan, Mehmet Nargeleçekenler
Tarımsal İstihdamda Çözülme Devam Ediyor Mu? PDF
Özlem Durgun
Türkiye'de Özel Sektörün Kültür ve Sanat Alanındaki Artan Görünürlüğü PDF
Begüm Kösemen
Türk Bankacılık Sektöründe Bilanço Dışı İşlemlerin Risk ve Karlılık Açısından Değerlendirilmesi PDF
Hüseyin Selimler, Süleyman Kale
Nesne İle Meta Arasında Sanat PDF
İkbal Begüm Kösemen
Reel Efektif Döviz Kuru Üzerinde Kırılmalı Birim Kök Testleri İle Türkiye İçin Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması PDF
Selim Yıldırım, Zekeriya Yıldırım
Bulanık Karar Verme Yöntemleriyle Türkiye'de Bilişim Teknolojisi Firmalarının Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi PDF
Selçuk Perçin, Aykut Karakaya
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine İlişkin Çalışan Algıları İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Hizmet Sektöründe Bir İşletmede İncelenmesi PDF
Turhan Erkman, Fatih Şahinoğlu
Örgüt DNA'sına Yerleşen Yeni Bir Kavram ve Marka: Örgütsel ve Stratejik Çeviklik (Örgütsel Bağlılık Sistemini Güçlendirmek) PDF
Tamer Keçecioğlu, Ayşe Çicek
Veri Madenciliği Teknikleri İle Müşteri Memnuniyetine Etki Eden Gizli Nedenlerin Keşfi PDF
Ayşe Çınar, Gökhan Silahtaroğlu
Bulanık AHP-VIKOR Bütünleşik Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi PDF
Erdal Yılmaz
Halkla İlişkiler 2.0 Kapsamında Kurumların Arama Motoru Kullanıcılarına Yönelik Çalışmaları PDF
Betül Özkaya
TOKİ Konutlarının Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Şanlıurfa İlinde Bir Uygulama PDF
Mithat Arman Karasu, Nihat Gültekin
İşletmelerin Büyüme Stratejisini Belirlemede Doğrusal Programlama Yaklaşımı PDF
Ayla Zehra Öncer
Müşterilerin Çalışanların Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Müşteri Sadakati Modeli Etkileşimi PDF
Şenay Sabah Kıyan
2000'li Yıllarda Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi PDF
Gülay Akgül Yılmaz
Bulgaristan'da Yerel Yönetimler PDF
Mustafa Çelen
OECD Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Amprik Bir Çalışma PDF
Fazlı Yıldız, Sinan Sarısoy
Nitel Bilimsel Araştırmalarda Veri Kalitesinin Önemi PDF
Burçin Ataseven


ISSN: 2149-1844