Cilt 23, Sayı 2 (2007)

İçindekiler

Makaleler

İktisat Düşüncesinin Yakın Dönem Evrimi Ve Türkiye'de İktisat Okuryazarı Olmak PDF
A. Dinç Alada
Türkiye'de 1980 Sonrası Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı PDF
Nurdan Aslan, Ayşe Nesligül Kanbur
Belirsizlik Altında Firma Kararlarının İncelenmesi PDF
Gülsüm Akalın, Serkan Dilek
Atatürk Dönemi İktisat Politikaları (1923-1938) PDF
Nadir Eroğlu
Gelişmekte Olan Ülkelerde Ve Türkiye'de Finansal Serbestleşmenin İç Tasarruflar Üzerine Etkisi PDF
Burak Atamtürk
Avrupa Birliği Çevre Politikası Ve Türkiye PDF
Jale Çokgezen
SSCB Sonrası Orta Asya Cumhuriyetleri'nde Endüstriel Performans Ve İnovasyon Politikaları PDF
Neslihan Çelik
The Impact Of Macroeconomic And Institutional Variables On Foreign Direct Investment Flows In Emerging Markets PDF (English)
Devrim Dumludağ, Deniz Şükrüoğlu
Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Merkeziileşmesi - Centralization of Banking Sector In Turkey PDF
Cüneyt Akar, Serkan Çiçek
Yönetim ve Örgüt Kuramlarının Tasnifinde Modern ve Postmodern Ayrımı PDF
Binali Doğan
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) İle Global Uyum Süreci PDF
Sinan Aslan
The Determinants Of Competitive Advantage And Success Factors of Firms Within The Global Competition PDF (English)
Aslı Küçükaslan Ekmekçi, Nezihe Figen Ersoy
İş Yaşamında Temaruz Olgusu (Malingering) PDF
Salim Atay
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gıda Sanayii Tedarik Zincirindeki Yeri: Sorumluluklar, İşlevler ve Unsurlar PDF
Dilek Zamantılı Nayır, Selin Demiralay
İşletmelerin Meslek Yüksekokulu Mezunları İle İlgili Görüşleri Ve Beklentileri (Lüleburgaz İlçe Sınırlarında Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma) PDF
Gülnur Eti İçli
Bir Kültür Boyutu Olarak "Bireycilik-Ortaklaşa Davranışçılık" ve Örgütsel Yansımaları PDF
Nihat Gültekin, Ünsal Sığrı
Avrupa'da Birlik ve Bütünleşme Hareketleri PDF
Yalçın Alganer, Müzeyyen Özlem Çetin
Avrupa Birliği Ve Türkiye Konut Politikaları Üzerine Bir İnceleme PDF
Feyzullah Yetgin
İşletmelerin Dönen Varlıkların Satışlar Üzerindeki Etkileri: En İyi Regresyon Denkleminin Seçimi ve Sektörel Karşılaştırma PDF
Filiz Çakır Zeytinoğlu
Faktör Analizi İle 2006 Dünya Kupası'na Katılan Takımların Sıralamasının Belirlenmesi PDF
Halime Dicle Cengiz
İstanbul'da Kapkaç Sorunu Ve Toplum Üzerindeki Etkileri PDF
İ. Esen Yıldırım, Emre Ürkmez
Beşeri Sermayeyi İçselleştiren Büyüme Modellerinde Kamu Eğitim Harcamalarının Rolü: Panel Eşbütünleşim Analizi PDF
Bernur Açıkgöz Ersoy, Mine Yılmazer
Para Arzının Çıktı Üzerine Etkileri PDF
Burak Güriş, Burcu Kıran


ISSN: 2149-1844