Cilt 21, Sayı 1 (2006)

İçindekiler

Makaleler

Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) Teorisi ve Teorinin Değerlendirilmesi PDF
Nurdan Aslan, Nuray Terzi
Parasal Kriz Teorileri ve Gelişmekte Olan Ülkeler PDF
Mehmet Şişman
Türkiye Ekonomisinde Ücretler, Karlar ve Kriz PDF
Ahmet Yılmaz
Türkiye'nin Enerji Sorununun Alternatif Enerji Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi PDF
Nurdan Aslan, Tahsin Yamak
Ortadoğu Ülkelerinde Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketleri PDF
Kamil Uslu, İlyas Sözen
Hazar Bölgesi Enerji Kaynaklarının Ekonomik ve Uluslararası Boyutu PDF
Kamil Uslu
Alternatif Döviz Kuru Sistemleri PDF
Abdulkerim Gök
Post Keynesyen İktisat ve Belirsizlik PDF
Suat Yavuz, Erkan Tokucu
Neo-liberal Politikalar ve Hegomonya Krizi PDF
Şule Daldal
Neoliberal Ekonomi Politikalarının Latin Amerika Üzerine Etkileri PDF
Zeynep Zafir Benderli, Zeki İlker Görenel
Avrupa Kriz Ekonomisi Olabalir Mi? PDF
Mustafa Emre Akbaş
Doğrudan Yabancı Yatırım Hareketlerinde Yatırım Promosyon Ajanslarının Rolü- Türkiye Örneği PDF
Devrim Dumludağ
Türkiye'de Gelir Vergisi Tarifesinde Meydana Gelen Değişikliklerin Vergilendirmede Adalet İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi PDF
Gülay Akgül Yılmaz
Küresel Kolektif Varlıklar, Finansman Problemleri ve Düzeltici Vergileme Temelli Çözüm Yolları PDF
Mustafa Erdoğdu
Marka Adı Stratejisi ve Türk İşletmelerinin Yabancı Sözcük İçeren Marka Adı Belirlemelerine İlişkin Bir Araştırma PDF
Mehmet Tığlı, Zafer Cesur
Hofstede'nin "Belirsizlikten Kaçınma" Kültürel Boyutunun Yönetsel-Örgütsel Süreçlerde Ve Pazarlama Açısından Tüketici Davranışlarına Etkisi PDF
Ünsal Sığrı, Mehmet Tığlı
Markanın Gelişim Modeli: Bölgesel Markadan Ulusal ve Uluslararası Markaya Geçiş Aşamaları PDF
Aslı Küçükaslan Ekmekçi, Tülin Ural
Pazarın Satın Alma Tarzlarına Ve Kişisel Değerlere Göre Bölümlendirilmesi PDF
Sevtap Ünal, Aysel Erciş
Sosyodemografik Değişkenlerin Hasta Memnuniyetine Etkisi PDF
Gülnur Eti İçli, Sema Kuğuoğlu, Fatma Eti Aslan
Yurtdışında Çalışıp Türkiye'ye Dönen Akademisyenlerin Eğitim Durumları, Gidiş ve Dönüş Sebepleri Arasındaki İlişki Yapısının Loglineer Modeller İle İncelenmesi PDF
Dilek Altaş, Muhittin Sağırlı, Selay Giray
Enflasyon, Faiz Oranı ve Büyümenin Yurtiçi Tasarruflar Üzerindeki Etkileri PDF
Ebru Çağlayan
Üniversite Öğrencileri Memnuniyet Araştırması PDF
Dilek Altaş
Bilgisayar Kullanım Yetkinliğinin, Bilgisayar Kullanma Tutumu İle Ofis Programları Kullanma Becerileri Üzerine Etkisi
Beril Sipahi, E. Serra Yurtkoru, Mehmet Ali Orhan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ve Yenilik Üretimi: OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz PDF
Abdullatif Çeviker, Ercan Sarıdoğan
Çok Amaçlı Doğrusal Kesirli Programlama Yöntemi İle Çevre Yönetim Sistemleri Problemlerine Çözüm Yaklaşımı PDF
S. Erdal Dinçer
Entelektüel Sermaye Yönetiminde Yeni Bir Sistem: Bilgi Bilançosu PDF
Yücel Yılmaz
Üretimde Mekan Boyutunun Önemi ve Bilgi Toplumu Açısından Değerlendirilmesi PDF
İbrahim Durak, Mehmet Cihangir, Nihat Gültekin


ISSN: 2149-1844