Cilt 29, Sayı 2 (2010)

İçindekiler

Makaleler

FiNANSAL KRiZ TEORiLERi VE TÜRKiYE EKONOMiSiNDE 1990 SONRASI FiNANSAL KRiZLER PDF
Suat Oktar, Levent Dalyancı
Küresel İktisadi Krizin Türkiye İmalat Sanayine Etkileri PDF
Nesrin Sungur Çakmak, Ercan Sarıdoğan
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Uluslararası Vergi Rekabeti: Bir Literatür Araştırması PDF
Mehmet Şişman, Ozan Öztürk
Kriz ve Maliye Politikalarının Geri Dönüşü Çerçevesinde Fonksiyonel Maliye: Bir Literatür Taraması PDF
Erkan Tokucu, Ercan Sarıdoğan
Reel Kurun Türkiye'de Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkisi PDF
Tuba Direkçi, Ömer Özçiçek
Bilgi Toplamı ve Bilgi Ekonomisi Oluşturma Yolunda Türkiye ve Avrupa Birliği PDF
Bahar Berberoğlu
Soylulaştırma Sürecinde Ekonomik Bir Yaklaşım: Rant Farkı PDF
Neslihan Sam
A Comparison of Foreign Direct Investment in Turkey and Egypt: Motivations and Obstacle PDF
Devrim Dumludağ
Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlemler Dengesinin 1980 Sonrası Dönemde Gelişimi ve Finansmanı PDF
Mehmet Cural
Krizin Tüketim Harcamaları Üzerine Etkisi: Giresun İli Uygulaması PDF
Nadide Hüsnüoğlu, Aslı Güler
Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücü ve Çin Tehdidi PDF
Yener Yücel
Yükümlülük Karşılama Yeterliliği ve Riske Maruz Değerin Belirlenmesi PDF
Niyazi Berk, Cem Berk
Entelektüel Sermayenin Ölçüm Yöntemleri ve Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
Mina Özevren, Sebahattin Yıldız
Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye'de Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
Orhan Şener, Faruk Akın
İMKB'de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performanslarının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi PDF
Sezayi Dumanoğlu
Dünya Ticaret Örgütü'nün Yönlendirdiği Dünya İktisat Düzeni ve Türkiye'de Tekstil Sektörü Açısından Bir İnceleme PDF
Aslı Yüksel Mermod
İşletmeleri Tümden Değerleme Yöntemi PDF
Mustafa İme
Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Risk Yönetimi PDF
İclal Attila
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların İncelenmesi PDF
Ayten Çetin, Ayça Akarçay Öğüz
TMS 20 Standardındaki Devlet Teşvikleri İle Türkiye'de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan Desteklerin Muhasebe ve Vergi Açısından İncelenmesi PDF
Ömer Tekşen
Reklam Aracı Olarak Advergaming PDF
Betül Özkaya
Bilanço Dışı Finansman Yöntemleri ve Muhasebeleştirme İşlemleri PDF
Ayşe Pamukçu
Consumers Of The Postmodern World: Theories Of Anti-Consumption and Impression Management PDF
Ülkü Yüksel, Muneeza Mirza
Insider Trading From The Perspectives of Justice and Virtue Ethics PDF
Arzu Özsözgün, Emel Esen
An Alternative Method For Teaching The Concept of Theory in Research Methodology Courses: Lessons From House M.D. PDF
Eyüp Aygün Tayşir
VAR Modelin Dayanıklı Tahmini: İktisadi Büyüme - Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir İnceleme PDF
Özlem Yorulmaz, Karun Nemlioğlu
AHS ve Bulanık Promethee Yaklaşımlarıyla Esnek Üretim Sistemleri Seçimi PDF
Selçuk Perçin, Tuba Yakıcı Ayan
Çok Değişkenli Markov Zinciri Modeli ve Bir Uygulama PDF
Ersoy Öz, Semra Erpolat
OECD Ülkelerinde Kişi Başı GSYİH Durağan Mı? Panel Veri Analizi PDF
Serkan Çınar
İnsanın Çevreye Topluma ve Kendine Yabancılaşması Sorununu "Radikal Şeffaflık" ve "Sosyal Değer" Kavramları İle Yeniden Düşünmek PDF
Erhan Doğan


ISSN: 2149-1844