Cilt 20, Sayı 1 (2005)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye'de Devlet Kapitalizmi Uygulamasının İlk Yıllarında Tarım Burjuvazisinin Durumu (1932-1934) PDF
Uğur Selçuk Akalın
Türkiye'de Dış Borcun Sürdürülebilirliği
Gülden Ülgen
Yabancı Sermayenin İstihdam Üzerine Etkileri PDF
Gülden Ülgen
Türkiye'de Çıpa Uygulamaları ve Sonuçları 1990-2004 Dönemi PDF
Erişah Arıcan
Ricardocu Denklik Teoremi ve Teorilerde Kamu Açıklarına İlişkin Yaklaşımlar Türkiye Ekonomisine İlişkin Bir Uygulama PDF
Erişah Arıcan
Japon Kalkınması ve Piyasa Özgürlüğünün Sonu Japanese Development And The End Of Market Freedom PDF
Zekai Özdemir
Neo- Liberal Dönüşüm Sürecinde Türkiye'de Devlet Toplum İlişkileri, Toplumsal Sınıf Merkezli Bir Yaklaşım PDF
Ahmet Yılmaz
Reel Kesim Mali Kesim İlişkisi Açısından Sermaye Piyasalarındaki Uluslararasılaşma Üzerine Değerlendirmeler PDF
Mehmet Şişman
Bir Anahtar Para Olarak Euro Dolaşımını Belirleyen Unsurlar Üzerine Değerlendirmeler PDF
Mehmet Şişman
An Evaluation Of Modern Macroeconomic Schools PDF
Özlen Hiç Birol
Neoliberalizm ve Gelir Dağılımı
Zeki İlker Görenel
Neo Liberal Yaklaşım ve Yönetişim Kavramı
Esra Yüksel Acı
Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımının Fiyatlama Politikası Üzerine Etkisi PDF
Mustafa Çelen, Bülent Bali
Kamu Kesimi Finansman Açıklarının Ekonomik Etkileri: Türkiye Üzerinde Bir İnceleme PDF
Murat Demir, Savaş Çevik, Kemal M. Beşer
Türkiye'de Kamu Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Harcamalarını Dışlama Etkisinin Testi (1980 - 2003) PDF
Nigün Çil Yavuz
Yolsuzlukların Bütçe Açıkları Üzerindeki Etkisi PDF
Hayati Aksu, Selim Başar
Mali Kriz Bağlamında Tobin Vergisi ve Türkiye'de Uygulanabilir Bir Versiyonu PDF
Hale Balseven, Mustafa M. Erdoğdu
A.B.D. - İngiltere - Japonya ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Ulusal ve Sektörel Bazda Geliştirilen Finansal Standartların Grafiksel Sunumu PDF
Mehmet Emin Arat
Hata ve Hile Ayrımı: Hile Denetimi PDF
Sezai Dumanoğlu
Entelektüel Sermaye ve Ölçülmesi PDF
Ayten Çetin
Türkiye'de Taylor Kuralı'nın Geçerliliğinin Ekonometrik Analizi PDF
Ebru Çağlayan
Yarı Logaritmik Modellerde Kukla Değişkenlerin Katsayılarının Yorumu PDF
Ebru Çağlayan, Burak Güriş
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Maksimum Entropi Yöntemi İle Çok Ölçütlü Çözüm Yaklaşımı PDF
Erdal S. Dinçer
Bütünleşik Pazarlama İletişimi (bpi): İçecek Sektöründe Uygulamalı Bir Araştırma PDF
Özgür İlyas Korkut, Ayşe Akyol, Dilek Altaş
Application of Homogenty Analysis For Questionnaire Reliability PDF
Dicle Taşpınar Cengiz
Halk Oylamasıyla Belediye Başkanları Görevden Alınabilmeli mi? PDF
Abdullah Çelik


ISSN: 2149-1844