Yurtdışında Çalışıp Türkiye'ye Dönen Akademisyenlerin Eğitim Durumları, Gidiş ve Dönüş Sebepleri Arasındaki İlişki Yapısının Loglineer Modeller İle İncelenmesi

Dilek Altaş, Muhittin Sağırlı, Selay Giray
619 206

Öz


Kategorik değişkenler arasındaki bağımlılık yapısının incelenmesi amacıyla en sık kullanılan  istatistiksel  tekniklerden  biri  Ki-Kare  Analizi'dir.  Ki-Kare  analizi  ile,  çapraz tabloda  sınıflandırılmış  olan  verilerin  bağımlılık  yapılarını  ortaya  çıkarmak  mümkün olmaktadır.  Ancak  incelenmek  istenen  değişken  sayısı  ikiden  fazla  olduğunda,  Ki-Kare analizi  kullanılamamaktadır.  Böyle  durumlarda  “Loglineer  Analiz”  ile  değişkenler arasındaki bağımlılık yapısı incelenmektedir. Genel  loglineer  model,  çapraz  tablo  içindeki  her  bir  hücre frekansının logaritmasını;  tabloda  mevcut  olan  değişkenler  arasındaki  mümkün  her  etkileşimin  bir doğrusal kombinasyonu  olarak ifade  eder.  Loglineer  model, keşifsel bir  modelden  ziyade keşifsel bir veri analizi tekniğidir. Kategorik veri sistemlerinin yapısının araştırılmasında ve bir  değişkenin  ya  da  değişkenlerin  kombinasyonunun  etkilerini  göstermek  için,  veri yapılarının  bileşen  parçalara  ayrıştırılmasında  yararlıdır.  Ayrıca  Loglineer  analizi, istatistiksel  olarak  sağlam  parametre  tahminlerinin  elde  edilmesini  sağlamanın  yanı  sıra araştırıcıya karmaşık  bir  çoklu  çapraz  tablonun  içerdiği  bilgiyi  kısaltma olanağı  da  verir. Yani verinin daha sade bir formla temsil edilip edilemeyeceğini gösterir.Bu  çalışmada  yurtdışında  çalışıp  Türkiye'ye  dönen  akademisyenler  üzerinde akademisyenlerin eğitim-öğretim durumları ve çalışma hayatları ile  yurt dışına gidiş dönüş sebeplerine  ilişkin  olarak  yapılan  alan  araştırmasından  elde  edilen  verilerden yararlanılmıştır.  Akademisyenlerin  çeşitli  özelliklerine  ilişkin  faktörler  arasındaki  ilişkiler Loglineer Analiz ile incelenecektir. Analiz kapsamında akademisyenlerin eğitim durumları, yabancı  dil  bilgisi,  eğitim  gördükleri  ülke  ve  yurt  dışına  gidiş-dönüş  sebepleri  faktörleri arasındaki ilişki yapıları incelenerek değerlendirilecektir.

Tam metin:

PDF