CURRENT ACCOUNT SUSTAINABILITY IN TURKISH ECONOMY

Sudi Apak, Ayhan Uçak, Ercan Sarıdoğan
331 103

Öz


Türkiye ekonomisinin cari işlemler açığı 2007 yılında 37.7 milyar dolara ya da başka bir ifadeyle yıllık GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 5.7 yükselmiş durumdadır. Ülkenin cari açığı sermaye girişleri ile finanse edilmektedir. Pek çok ihtiyaca göre, ülkenin görünümü endişe vericidir, zira bu orandaki cari açığı sonsuza dek sürdürmek mümkün görünmemektedir. Cari açık bir şekilde finanse edilmekte fakat esas sorun bunun sürdürülebilirliğindedir. Bu çalışmanın gayesi, Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığınğn temel belirleyicilerini ve sürdürülebilirliğini ortaya koymaktır. Bu amaca uygun olarak çalışmada, Türkiye ekonomisinde faiz oranları , kısa vadeli sermaye girişleri, dış ticaret hadleri, reel efektif döviz kuru ve cari denge değişkenleri arasındaki ilişkiler bir ekonometrik analize tabi tutlmaktadır. Ekonometrik uygulama sonuçlarına göre söz konusu değişkenler arasında yakın bir ilişki olduğu ve cari açığın finansmanının cari işlemleri yeniden bozucu bir etkisinin olduğu anlaşılmaktadır.

Tam metin:

PDF