Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

769.018 593.320

 

 

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin hakemli Akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir; Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Dergiden yapılan alıntılarda kaynak göstermek mecburidir. EBSCO Uluslararası İndeksi ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.
“Journal of The Faculty of Divinity” is a peer-reviewed academic journal of Marmara University, Faculty of Divinity. It is published every six months. All the opinions written in the articles are under responsibilities of the authors and it does not mean that they are adopted by the board. The Editorial Board reserves the right to make necessary changes in spelling and sentence, without prejudice to the essence of summer. The published contents in the articles cannot be used without being cited. The journal is scanned by EBSCO International Index, ULAKBIM Humanities & Social Sciences Index.

          


Cilt 50, Sayı 50 (2016): MÜİFD 50

İçindekiler

Makaleler

Zemahşerî Tefsirinde Emanet Âyeti PDF
Muhammed COŞKUN
Hicrî Üçüncü Asırda İmam Şâfiî’nin Eserlerinin Rivayeti ve er-Risâle’nin Okunurluğu PDF
Nail OKUYUCU
Ibn Qutayba’s response to the Mu’tazilite
Usman GANİ
Ibn Qutayba’s response to the Mu’tazilite PDF
Usman GANİ
Kemâleddin Harputî Efendi’nin Şiirleri PDF
Ahmet KARATAŞ
Kelâmî Bazı İhtilafların Kaynağı Olarak Hadisler Müslüman Olmayanların Bulûğ Çağına Ermeden Ölen Çocuklarının Ahiretteki Durumuna Dair Bazı Rivayetler PDF
Selim DEMİRCİ
Çağdaş Kural Dışı Tekfirciliğin Yapısal Unsurları Üzerine Bir Model Denemesi-II PDF
Halil AYDINALP
Bilal Baş, Çölü Fethetmek: Geç Antikçağ’da Mısır Manastırları, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2015. PDF
Kürşad DEMİRCİ
Jonathan P. Berkey, Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali İslami Eğitimin Sosyal Tarihi, çev. İsmail Eriş, Klasik yay., İstanbul 2015. s. 274. PDF
Sezai ENGİN


ISSN: 1302-4973