Çağdaş Kural Dışı Tekfirciliğin Yapısal Unsurları Üzerine Bir Model Denemesi-II

Halil AYDINALP
2.607 441

Öz


Özet: Öncelikle çağdaş kural dışı tekfircilik bütün değişkenlerin bağımlı olabildiği çoğul, fakat dengeli bir yaklaşımla kavranabilecek bir vakıadır. Hangi makro yapısal unsurun ne kadar etkili olduğu kişi ve gruplar yanında, sosyal bağlama göre de değiş- kenlik arz eder. İkinci olarak, tekfirciliğin temelinde bir algı ve inanma düzeyi olarak dini yorum yatar. Bu algı ve inanma düzeyini meydana getiren yorumlama biçimi öne sürdüğümüz modelde içerden ve dışardan birbirini tetikleyen faktörlerin etkisi altında şekillenir. İçerden faktörler birinci makalede ele alınmıştı. Dışarıdan faktörler ise “Modernleşmenin Zemini Olarak İslam Dünyasında Daralma ve Çatışmalar”, “Modernleşme Krizi” ve “Sosyal Bütünleşme Krizi” şeklinde üçlü bir yapı olarak karşımıza çıkar. Çağdaş tekfircilik, otorite boşlukları ve iç çatışmalar tarafından tırmandırılmaktadır. Otorite ve devlet problemini çözmeden tekfir probleminin çözülmesi muhaldir. Diğer taraftan sadece zihniyet değiştirme faaliyetleri de yeterli değildir. Makul bir modernleşme süreci içinde refahın orta tabakalara doğru yayılması gerekmektedir. O zaman sivil siyaset araçları gelişerek marjinal eğilimler sistemle bütünleşme fırsatı yakalayacaktır. Anahtar Kelimeler: Çağdaş tekfir, tekfiri-selefi din yorumu, ideolojik tercümeler, otorite ve tekfircilik A Model for the Structural Elements of Contemporary Takfir Discourse-II Abstract: Contemporary takfir can be understood in plural but a well-balanced approach that all dynamics might be related to the takfir behavior. The effect of macro structural elements over the takfir act is not only changeable according to persons and groups, but also the social context of takfiris. Secondly, religious interpretation underlies the basis of takfir as a form of belief and perception. This form of interpretation and belief system is being taken shaped under effects of internal and external factors according to the model put forward in the article. The Internal dynamics had been dealt with in the first article. The external factors that will be tackled in this article make up “the crisis under negative effect of invasion and controls”, “the crisis of modernism” and “the crisis of political integration.” Since the lack of authority and inner conflicts escalade modern takfirism, it is crucial to solve the state and authority problems first. It is also prerequisite to widen middle classes on the economic base within a reasonable process of modernism. Then there will be an opportunity to integrate the marginal groups into the system with the civic political apparatus. Keywords: Contemporary takfir, takfiri-salafi religious interpretation, ideological books and translations, authority and takfir.

Tam metin:

PDF