Ibn Qutayba’s response to the Mu’tazilite

Usman GANİ
1.147

Öz


Abstract: The aim of this article will be to provide specific details of how the Mu‘tazilites differed and what arguments they used against the Ahl al-Ģadīth when they based their legal rulings from the Ģadīth. Specific reference will be given to the work of Ibn Qutayba’s Ta’wīl Mukhtalif al- Ģadīth, whose work comprises of a theological treatise in defence of the Prophetic Ģadīth, which also attempts to find acceptable interpretations for Ģadīth that the Mu‘tazilites considered problematic. Special focus will be drawn to the legal Ģadīth, which the Mu‘tazilites considered unacceptable and therefore rejected them because they did not conform to their rationale. Keywords: Ģadīth, Ahl al-Ģadīth, Mu‘tazilite, Mutawātir, Khabar al-Wāģid İbn Kuteybe’nin Mutezile’ye cevabı Öz: Makale, Mu’tezile’nin Ehli Hadis’ten nasıl farklılaştığını ve hadiste ne tür bir metodoloji takip ettiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Makalede özellikle hadis müdâfaasında önemi haiz olan ve Mutezile’nin problemli gördüğü hadislere dair kabul edilebilir yorumlar içeren İbn Kuteybe’nin Tevilu Muhtelifü’l-hadîs isimli kitabı bağlamında konu ele alınmaktadır. Makalede ayrıca Mutezile’nin akla uygun olmadığı gerek- çesiyle kabul etmediği ahkâmla ilgili hadislerin analizine özellikle yoğunlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Hadis, Ehli Hadis, Mutezile, Mütevatir, Haber-i Vâhid.