Dindarlık, Dinî Başa Çıkma ve Depresyon İlişkisi: Suriyeli Sığınmacılar Üzerine Bir Araştırma

Ali AYTEN, Zeynep SAĞIR
3.812 877

Öz


bu konu Suriyeli sığınmacılar üzerinde yapılan bir alan araştırmasının verileri ve diğer araştırmaların
ikincil verileri çerçevesinde tartışılmaktadır. Söz konusu bu araştırma, Suriyedeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve araştırma yapıldığı dönemde Kilis’te yaşayan 553 Suriyeli’yi kapsamaktadır. Katılımcıların 337’si (%60.9) kadın, 216’sı (%39.1) erkektir. Örneklemin
yaş aralığı (ranj) 12 ile 67 yaşları arasındadır. Yaş ortalaması ise 28.4’tür (SD=12.10). Katılımcıların 7’si 2010’da, 48’i (%8.7) 2011’de, 276’sı (49.9) 2012’de, 222’si (%40.1) 2013 yılında Kilis’e gelmiştir. Dindarlık, dinî başa çıkma ve depresif eğilim arasındaki ilişkinin tespiti için, Dinî Başa Çıkma Ölçeği, Epidemiyolojik Depresyon Ölçeği ve tek soruluk öznel dindarlık sorusundan oluşan anket formu kullanılarak veri toplanmıştır. Elde edilen bulgulara
göre, dinî başa çıkma ile depresif eğilim arasında olumlu ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Dindarlık, Dinî Başa Çıkma, Depresif Eğilim, Hayra Yorma, Şerre Yorma.
The Relations between Religiosity, Religious Coping and Depression: A Study on Syrian
Refugees
Abstract: This study aimes to investigate the relationships between, religiosity, religious coping and depression. It also aims to examine the relations between socio-demographical
variables (gender and age) and religiosity, religious coping and depression. In order to find out mentioned relations Religious Coping Scale, Epidemiolgical Depression Scale and one-questioned subjective self-religiosity item were applied to Surian refugees. The sample consisted of 553 Surian refugeess living in Kilis city of Turkey, when the study is carried out. They were 337 females and 216 males ranging in age from 12 to 67. The findings of study showed that there is a relationship between gender and religiosity, depression, religious
coping. Morever findings indicated that both negative and positive religious coping dimensions of Religious Coping Scale were related to depression.
Keywords: Depression, religiosity, religious coping, Religious Coping Scale, Epidemiolgical
Depression Scale


Anahtar kelimeler


Dindarlık, Dinî Başa Çıkma, Depresif Eğilim, Hayra Yorma, Şerre Yorma

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15370/muifd.86222

Referanslar


Abdel-Khalek, Ahmed M. ve Ghada K. Eid, “Religiosity and its association with subjective well-being and depression among Kuwaiti and Palestinian Muslim children and adoles- cents”, Mental Health, Religion & Culture, 14(2), 2011, ss. 117-127.

Abernethy, Alexis D., Chang, H. Theresa, Seidltz, Larry, Evinger, James S., Duberstein, Paul R., Religious coping and depression among spouses of people with lung cancer. Psychoso- matics. 43(6), 2002, ss. 456-463.

Arıcı, Asude, Ergenlerde Dinî Başa Çıkma Yöntemi Olarak Dua. Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi (Ed. Hayati Hökelekli), İstanbul: 2006.

Aydın, Özlem, Yaşamı Sürdürmede Dinî İnancın Rolü, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üni- versitesi SBE, Ankara 2011.

Ayten, Ali, Empati ve Din: Türkiye’de Yardımlaşma ve Dindarlık Üzerine Psikososyal Bir Araştırma, İstanbul 2010.

Ayten, Ali, Tanrıya Sığınmak: Dinî Başa Çıkma Üzerine Psiko-sosyal Bir Araştırma, İstanbul, 2012.

Tiliouine, Habib, “Measuring Satisfaction with Religiosity and Its Contribution to the Personal Well-Being Index in a Muslim Sample” Applied Research Quality Life. 4, 2008, ss. 91-108.

Batman, Elif, Yaşamın Zorluklarıyla Başa Çıkmada Kader İnancının Rolü, (BasılmamışYüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi SBE, Adana 2008.

Braam, Arjan W. ve diğerleri, “Religious coping and depression in multicultural Amsterdam: A comparison between native Dutch citizens and Turkish, Moroccan and Surinamese/ Antillean migrants” Journal of Affective Disorders. 125, 2010, ss. 269-278.

Cetrez, Onver ve diğerleri (2013). “Gilgamesh – Mental health, meaning-seeking, and integra- tion processes among Iraqi immigrants in Södertälje, Stockholm, and Uppsala”, Interna- tional Association for the Psychology of Religion Congress, Sweetzerland.

Cirhinlioğlu, Zafer, Ok, Üzeyir, ve Cirhinlioğlu, Fatma Gül, Dindarlık, Ruh Sağlığı ve Moder- nite, Ankara 2013.

Çiftçi, Aişe, Hastalıklarla Başa Çıkmada Dinîn Rolü: Kanser Hastaları Örneği, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul 2007.

Ekşi, Halil, Başaçıkma, Dinî Başaçıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Eğitim, İlâhiyat ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Karşılaştırılması, (Basılmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi SBE, Bursa 2001.

es-Sanîu’, Salih b. İbrahim, et-Tedeyyün ve’s-Sıhatü’n Nefsiyye, Riyâd, 2000.

Folkman, Susan ve Judith Tedlie Moskowitz (2004). “Coping: Pitfalls and Promise”. Annual Review of Psychology. 55, ss. 745-74.

Folkman, Susan ve Judith Tedlie Moskowitz ,“Coping: Pitfalls and Promise”. Annual Review of Psychology. 55, 2004, ss.745-774.

Gürsu, Orhan, Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi SBE, Konya 2011.

Güven, Hülya, Depresyon ve Dindarlık İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul 2008.

Hefferon, Kate ve Boniwell, Ilona, Pozitif Psikoloji: Kuram, Araştırma ve Uygulamalar (Ç. Ed. T. Doğan), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2014.

Hintikka, J., Koskela, T., Kontula, O., Koskela, K., Koivumaa-Honkanen, H., Viinamaki, H., “Religious Attendance and Life Satisfaction in the Finnish General Population”, Journal of Psychology and Theology, 29(2), 2001, ss. 158-164.

Hucâr, Beşir İbrahim ve Abdulkerim Saîd Rıdvân, “et-teveccüh nahve’t-tedeyyün lede talebeti’l- Câmiati’l-İslâmiyye bi Gazze”, Mecelletü’l- Câmiatü’l-İslâmî, 14(1), 2006, ss. 269-289.

Koç, Mustafa, “Dinsel Pratiklerin Sıklık Düzeyleri İle Dinî Başa Çıkma Arasındaki İlişki: Er- genler Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Bilimname, 2009/1, ss. 140-182.

Koenig, Harold G., Is Religion Good for your Health? The Effects of Religion on Physical and Mental Health, New York/London, 1997.

Koenig, Harold G., Is Religion Good for your Health? The Effects of Religion on Physical and Mental Health, London 1997.

Kula, Naci, Bedensel Engellilik ve Dinî Başa Çıkma, İstanbul 2005.

Lazarus, Richard ve Susan Folkman, Stress, Appraisal, and Coping, Springer, New York, 1984.

Musa, Reşad, “el-Furûk fî’l-iktiâb vufgan li-müsteviyâti’t-tedeyyün”, İlmu’n nefsi’d da’ve beyne’n- nazariye ve’t-tatbîk, İskenderiye 1999.

Muz, Seda, Bilişsel Terapi ve Dinî Başa Çıkma, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniver- sitesi SBE, Konya 2009;

Pargament, Kenneth I., Smith, Bruce W., Harold G. Koenig ve Lisa Perez (1998).“Patterns of Positive and Negative Religious Coping with Major Life Stressors”. Journal for the Scien- tific Study of Religion, 37(4), ss. 710-724.

Radloff, Lenore Sawyer, The CES-D Scale: A Self-Report Depression Scale for Research in the General Population. Appied Psychological Measurement, 1(3), 1977, ss. 385-401.

Şengül, Fatma, Dindarlık ve Ruh Sağlığı İlişkisi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Mar- mara Üniversitesi SBE, İstanbul 2007.

Şentepe, Ayşe, Yaşlılık Döneminde Temel Problemler ve Dinî Başa Çıkma, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul, 2009.

Tiliouine, Habib, Cummins, Robert A. ve Davern, Melanie, “Islamic religiosity, subjective well- being, and health”, Mental Health, Religion & Culture, 12(1), 2009, ss. 55–74.

Topuz, İlhan, Dinî Gelişim Seviyeleriyle Dinî Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi SBE, Bursa 2003.

Yapıcı, Asım, Ruh Sağlığı ve Din: Psiko-sosyal Uyum ve Dindarlık, Adana 2007.

Yohannes, A. M., Koenig, H. G., Baldwin, R. C., ve Connolly, M. J., “Health behavior, depres- sion, and religiosity in older patients admtited to intermediate care”, International Jour- nal of Geriatric Psychiatry. 23, 2008, ss. 735-740.