Din Eğitimi Politikaları Açısından Batı’da Yaşayan Türklerin Dini Çoğulculuk Algısı

BANU GÜRER
2.314 524

Öz


Öz: Küreselleşen dünyanın en önemli özelliklerinden biri çoğulculuğun öne çıkarılmasıdır. Sosyal hayattan siyasete, kültürel hayattan ekonomiye kadar hayatın hemen her alanında önem atfedilen çoğulculuğun en çok tartışıldığı sahalardan biri ise şüphesiz dindir. Özellikle farklı din ve kültürlerle bir arada barış içerisinde yaşayabilmek adına önemsenen bu kavram, farklı dinlerle birlikte yaşama tecrübesine sahip olmaları, bulundukları toplumla bütünleşebilmek açısından beklenen yurtdışındaki Türkler için ayrıca önem kazanmaktadır. Bu noktadan hareketle, çalışmamızda yurtdışında yaşayan Türklerin dini çoğulculuk algılarını, bu kavrama dair bilgilerini ve farklı dinlere mensup kişilerle iletişimlerinin niteliğini, çoğulculuk kavramı ışığında tespit etmeye çalıştık. Sonuçlar doğrultusunda özellikle Türkiye’deki din eğitimi politikalarının bir yansıması olan müfredatların, buralardaki Türklerin ihtiyaçları doğrultusunda nasıl geliştirilebileceğini tartışmaya gayret ettik. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Dini Çoğulculuk, Göç, Din Eğitimi Politikaları.
Perception of Religious Pluralism of Turks Who Live in Western Countries in Context of Religious Education Politics
Abstract: Main feature of Global World is expression of pluralism. Religion is one of area which pluralism is being discussed related with it besides social life, politics, cultural life and economics etc. Pluralism is considered important to be able to live together with different religions and culture peacefully. It’s also considered important for Turks who live in foreign countries and are expected to be integrated into societies of these countries. From this point of view, in our research, we tried to understand perception of religious pluralism of Turks who live in Western countries, their knowledge on concept of religious pluralism and their relations of communication with different religious groups in context of pluralism. We also tried to discuss on development of curriculum of religious education for Turkish migrants considering results of our research and politics of religious education.
Keywords: Religious Education, Religious Pluralism, Migration, Politics of Religious Education.


Anahtar kelimeler


Din Eğitimi, Dini Çoğulculuk, Göç, Din Eğitimi Politikaları.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Adnan Aslan, “Batı Perspektifinde Dini Çoğulculuk Meselesi”, İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, İstanbul 1998, ss. 143 - 163. ---------”Dini Çoğulculuk Problemine Yeni Bir Yaklaşım”, İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, İstanbul 2000, ss. 17-30.

Banu Gürer, “İspanya’nın Eğitim Sistemi ve Din Eğitiminin Sistem İçerisindeki Yeri”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Aralık 2008, Sayı:19, ss. 56 – 88.

Birsen Şahin, “Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması: Kültürleşme”, Erişim: http://yayinlar.yesevi.edu.tr/files/article/421. pdf (Erişim Tarihi: 08.11.2013)

Cafer Sadık Yaran, “Jhon Hick’in Din Felsefesinde Dinsel Çoğulculuk”, İslam ve Öteki, (Ed. Cafer Sadık Yaran), İstanbul 2001, ss. 141 - 151.

Cemal Yıldırım, Ansiklopedik Çağdaş Felsefe Sözlüğü, İstanbul 2004.

Encountering Religious Pluralism in School and Society: A Qualitative Study of Teenage Perspectives in Europe, Ed. Thorsten Knauth ve diğerleri, V:5, Münster 2008.

Fatma Yılmaz, Avrupa’da Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı: AB Politikalarının Etkin(siz)liği, Ankara 2008.

Gabriel Moran, “Religious Pluralism: A US and Roman Catholic View”, Religious Pluralism and Religious Education, Ed. Norma H. Thompson, Alabama 1988, ss. 39-57.

John Hick, An Interpretation of Religion:Human Responses to the Transcendent, London 1989. --------Disputed Questions in Theology and The Philosophy of Religion, New Haven 1993. --------God And Universe of Faiths: Essays in the Philosopy of Religion, London 1989. --------“A Pluralistic View”, More Than One Way? Four Views on Salvation in a Pluralistic World, Ed. Dennis L. Okholm&Timothy R. Philips, Michigan 1995. --------“Theological Challenge of Religious Pluralism”, Christianity and Other Religions, Ed. Jhon Hick&Brian Hebblethwaite, Oxford 2001, ss. 156 - 171. -------- Jhon Hick, “ The Possibility of Religious Pluralism: A Reply to Gavin d’Costa”, Religious Studies, Vol. 33, No. 2, Jun., 1997, ss. 161-166.

José Casanova, “ Immigration and the New Religious Pluralism: A EU/US Comparison”, (Basılı tebliğin yer aldığı kaynak: Conference on “The New Religious Pluralism and Democracy”, Georgetown University, April 21-22, 2005) http://www.ipri.pt/eventos/pdf/Paper_CasANOVA.pdf (Erişim Tarihi: 10.11.2013)

Monzer Mansour, Is Jhon Hick’s Theory of Religious Pluralism Philosophically Tenable?, Erişim: http://athenaeum.libs.uga.edu/bitstream/handle/10724/9768/mansour_ monzer_j_200705_ma.pdf?sequence=1 (Erişim Tarihi: 27.09.2013)

Mustafa Köylü, “Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi”, Din Eğitiminde Çağdaş Konular, Ed. Mustafa Köylü, İstanbul 2012, ss. 47-80.

Nermin Abadan Unat-Ahmet N. Yücekök, “Religious Pluralism in Turkey,Erişim:http:// www.politics.ankara.edu.tr/dergi/tybook/10/Nermin_Abadan_Ahmet_Yucekok.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2013)

Paul Hazard, Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme, Çev. Erol Güngör, Tur Yayınları: İstanbul 1981.

Recep Kaymakcan, “Din Eğitiminde Çoğulculuk ve Yapılandırmacılık”, Din Eğitiminde Çağdaş Konular, Ed. Mustafa Köylü, İstanbul 2012, ss. 81-103.

Ruhattin Yazoğlu, “John Hick’in Dini Çoğulculuğunun Arka Planı”, Dini Çoğulculuk, Der. Ruhattin Yazoğlu & Hüsnü Akdeniz, İstanbul 2006.

Osman Zümrüt, “Avrupa’da Din Öğretimi ve Yeni Açılımlar”, Erişim: http://dergi.ilahiyat. omu.edu.tr/Makaleler/369031808_20062201071.pdf, (Erişim Tarihi: 12.11.2013)

Özcan Güngör, “Amerika’da Türkler ve Türklerin Dini Kurumsallaşmaları Açısından Camiler”, Ekev Akademi Dergisi, C. 25, S. 47, Erzurum 2011, ss. 85 - 101.

Wilfred Cantwell Smith, Question of Religious Truth, London 1967. --------“The Christian in a Religiously Plural World”, Christianity and Other Religions, Ed. Jhon Hick&Brian Hebblethwaite, Oxford 2001, ss. 44-58.

William James, “A Pluralistic Universe”, Writings 1902-1010, New York 1987.

Yümni Sezen, Dinlerarası Diyalog İhaneti, İstanbul 2006.

Faruk Fien, “Almanya’daki Türkler ve Entegrasyon veya Gettolaşma”, Erişim: http://www. konrad.org.tr/Medya%20Mercek/13faruk.pdf (Erişim Tarihi: 08.11.2013)

İlhan Kaya, “Avrupalı Türkler: Misafir İşçilikten Avrupa Vatandaşlığına”, Erişim: http:// www.dicle.edu.tr/a/ilhankaya/Document/DCD%2019-Avrupali%20Turkler.pdf (Erişim Tarihi: 23.02.2014) http://www.mfa.gov.tr/the-expatriate-turkish-citizens.en.mfa (02012) http://www.radikal.com.tr/politika/abnin_yasaklattigi_ayet_tekrar_hutbelerde-1072719 (Erişim Tarihi: 08.11.2013) http://www.habervaktim.com/haber/215511/diyanetten-hutbe-aciklamasi.html (Erişim Tarihi: 08.11.2013)