Din Eğitimine Yardımcı Bir Araç Olarak “Tebliğ Filmleri”: “Horton Hears A Who” Örneği

BİLAL YORULMAZ
2.514 1.067

Öz


Öz: Sinema, tarihi boyunca din ile olumlu ve olumsuz ilişki içerisinde olmuş bir sanattır. Sinema
filmleri genellikle dindarları küçük düşürme, dini referanslı isimleri alaya alma, dini konularda
yanlış bilgilere yer verme, sahne aralarında olumsuz mesajlar verme, cinsellik ve şiddet içerikli
bilinçaltı mesajlar verme, Müslümanları terörist olarak gösterme gibi yollarla din eğitiminin
önünde bir engel olarak durmaktadır. Fakat sinema filmleri aynı zamanda İrşad ve tebliğ filmleri
vasıtasıyla din eğitimine yardımcı bir araç olarak da kullanılabilir. Bu makalede din eğitimine yardımcı
bir araç olarak tebliğ filmleri ele alınacak, tebliğ filmlerine örnek olarak da “Horton Hears
A Who” filmi çözümlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Din Eğitimi, Tebliğ Filmleri, Horton Animasyon Filmi
“Tebligh Movies” as a Means of Religious Education: The Example of “Horton Hears A Who”
Abstract: Cinema is an art with many ties, both good and bad, to religion throughout history.
Movies are used as a medium for opposing religious education in various ways, such as generating
negative stereotypes of religious people, humiliating religious names, giving incorrect information
about religious practices, using subliminal messages and showing a relationship between Muslims
and terrorism. Movies, however, can also be used for promoting religious education--such as that
demonstrated in the "Tebligh and Irshad" movies. In this article, we study “Tebligh Movies” and
analyze Horton Hears a Who.
Keywords: Cinema, Film, Religious Education, Tebligh Movies, Horton Hears A Who.


Anahtar kelimeler


Sinema, Din Eğitimi, Tebliğ Filmleri, Horton Animasyon Filmi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Agah Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dünya Aktüel Yayınları, İstanbul 2005.

Ali Murat Güven, “Türk Sineması’nın Din ve Dindarlıkla 95 Yıllık İmtihanı”, Din ve Hayat Dergisi, (Ekim 2009), S.3.

Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara 2011.

Bekir Topaloğlu, “İrşad”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.22. Beverly Hancock, “An Introduction to Qualitative Research”, Erişim: 9 Eylül 2012. Bilal Yorulmaz, Sinema ve Din Eğitimi, Akademi Yayınları, İstanbul 2011.

Brian Boyd, “The Origin Stories Horton Hears A Who”, Philosophy And Literature, XXV/2, (2001).

Ekrem Dumanlı, “Mecazın Kollarında Yeni Bir Sinema Düşlemek”, Zaman Gazetesi Cumartesi Eki, 19.09.2009

Ekrem Dumanlı, “Sinemada Mesajın Zerafeti”, Zaman Gazetesi Cumartesi Eki, 02009

Ekrem Dumanlı, “Sinemada Mesajın Zerafeti”, Zaman Gazetesi Cumartesi Eki, 02009.

Ekrem Dumanlı, “İnsan Gerçeğini Daha Yakından Temaşa Edebilmek İçin”, Zaman Gazetesi Cumartesi Eki, 10.10.2009

Geoffrey Nowell Smith, Dünya Sinema Tarih, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2008.

Jack G. Shaheen, Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies A People, Olive Branch Press, Canada 2001.

James W. Kemps, The Gospel According to Dr. Seuss: Snitches, Sneeches, and Other "Creachas”, Judson Press, Valley Forge, 2004.

Kerim Balcı, Esra Demirkıran, “Sinema Dine Sarılıyor”, http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/news-14114-sinema-dine-sariliyor.html ; Erişim: 24.01.2010.

Megan Sweas, “Horton Hears An Agenda”, Catholic Tastes, LXXIII/6 (2008,).

Mehmet Akif Enderun, Beyaz Perdenin Din Algısı, Işık Yayınları, İstanbul 2011.

Metin Çelik, Reklamda Tüketicinin Yönlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, 2000)

Mustafa Çağrıcı, “Davet”, DİA, IX, 16. Nurettin Topçu, İsyan Ahlakı, Dergah Yayınları, İstanbul 1995.

Ömer Menekşe, “Türk Sinemasında Din ve Din Adamı İmajı”, II. Uluslar Arası Dinî Yayınlar Kongresi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 05-07 Kasım 2005.

Rekin Teksoy, Dünya Sinema Tarihi, Oğlak Yayınları, İstanbul 2005.

R. Leigh, Video: Drunk 'Darth Vader' Escapes Jail For Jedi Assault. http://www.mirror.co.uk/news/ weird-world/2008/05/13/video-drunk-darthvader-escapes-jail-for-jedi-assault-115875-20416824 Erişim: 01.09.2012

Robert Snyder, Jordan Johnson, “Do You Hear What Horton Hears?”, Science and Children, XXXXVIII/2 (2010).

Robert L. Short, The Parables of Dr. Seuss, Westminster John Knox Press, London, 200 Roy Kinnard ve Tim Davis, Divine Images, Carol Publishing Group, New York 1992 “

Star Wars Filmi Yeni Din Yarattı”, Hürriyet Gazetesi, 29 Ağustos 2002.

Tuba Özden Deniz, “Türk Sinemasının Dinle İmtihanı”, http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=29814 ; Erişim: 17.03.2008.

Uğur Kutay, “Muhafazakarlığın Apokaliptik Düşlemi: Bilim-Kurgu Sineması”, Karizma Dergisi, V/17. Wild at Heart, http://www.imdb.com/title/tt0100935/ Erişim: 01.09.2012.

Yılmaz Erdoğan, “Batıcı Kafa Asıl Darbeyi Sanata Vurdu”, Film Arası Aylık Sinema Dergisi, Mayıs 2012.