Arapça Öğretiminde İdeal Bir Okuma-Anlama Becerisi Üzerine

HALİL İBRAHİM KAÇAR
2.610 8.566

Öz


Öz
Bu makale, yabancı dil öğretiminde başarılı bir okuma-anlama dersinin temel parametrelerinin
neler olduğunu konu edinmektedir. Genelde yabancı dil öğretimi, özelde ise Arapça öğretiminde
ideal bir okuma-anlama dersinin nasıl işlenmesi gerektiğini tartışmaktadır. Öğretmen merkezli,
pasif ve statik olan klasik okuma-anlama dersi yerine, modern dil öğretiminde benimsenen öğrenci
merkezli, etkileşimsel (interactive), hareketli ve modern bir okuma anlama dersinin temel esaslarını
ve ipuçlarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Başarılı bir okuma-anlama dersi, öğrenciyi,
okuma eyleminin hedefi olan ‘anlam’a en sağlıklı yoldan götüren derstir. Bu gerçekten hareketle,
öğrencinin söz konusu ‘anlam’a ulaşma sürecine aktif olarak iştirak etmesi için, makalede, ağırlıklı
olarak bilinmeyen sözcüklerin anlamını bağlamdan çıkarma (using context clues to understand
vocabulary), yüzeysel okuma ve gözden geçirme (scanning and skimming) gibi okuma stratejileri
üzerinde daha yoğun durulmuştur. Ayrıca ilk ve orta kurlardaki okuma-anlama sürecinde
sesli okumanın nasıl yönetileceği ve temel esasları tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okuma, anlama, okuma stratejileri, anlamı tahmin, konteks, yoğunlaşma,
sesli okuma, sessiz okuma.
Thoughts on an Ideal Ability of Reading and Comprehension in Arabic Education
Abstract
This essay explains what the successful reading and comprehension class parameters for a foriegn
language class are. Generally a foreign language class, specifically for an Arabic class the working
of reading and comprehension lesson is disputed. Instead of a teacher centered passive and static
classical reading and comprehension class the modern foreign language class tries to establish a
student centered interactive active class to establish a modern reading and comprehension class.
A successful reading and comprehension lesson will have a student try to read and understand in
the most effective way. The student will actively and comparatively try to understand a text using
context clues to understand vocabulary scanning and skimming as well as other reading strategies.
Furthermore in elementary and middle level reading and comprehension lesson the use of
reading out loud has been disputed.
Keywords: Reading,comprehension, readingstrategies,predictmeaning, context, concentration,
reading aloud, silentreading.


Tam metin:

PDF