Vitir Namazının Hükmüne Dair Tartışmalar ve Abdülganî en-Nâblusî’nin Keşfü’s-Sitr an Farziyyeti’l-Vitr Adlı Risalesi

SAMİ ERDEM
1.539 2.626

Öz


Öz
Vitir namazı Ebû Hanîfe’den nakledilen ve Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre vâcip,
Ebû Yusuf ve Muhammed eş-Şeybânî’nin de aralarında bulunduğu fakihlerin çoğunluğuna göre
ise müekked sünnettir. Bu makalenin ilk kısmında, fukaha arasında tarih boyunca canlılığını sürdüren
bir tartışma teşkil eden vitir namazının hükmü konusundaki farklı görüşler ve bu görüşlerin
vitir namazıyla ilgili hükümler üzerindeki yansımaları ele alınmaktadır. İkinci kısımda ise konuyla
ilgili literatüre dair bilgi verildikten sonra Abdülganî en-Nâblusî’nin (ö. 1731) müstakil olarak bu
konuya hasrettiği Keşfü’s-sitr an farziyyeti’l-vitr başlıklı risâlesi tahlil edilerek metnin tenkitli neşrine
yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Vitir namazı, Hanefî mezhebi, Abdülgani Nablusi
Debates on the Legal Status of Salat al-Witr with an Analysis of Abdulghani al-Nablusi's
Pamphlet Entitled Kashf al-Sitr 'an Fardhiyya al-Witr
Abstract
Salat al-Witr has the wajib status according to the opinion reported from Abu Hanifa and preferred
within the Hanafi school; however, its status is strong or emphasized (muakkad) sunnah
according to the majority of the scholars, including Abu Yusuf and Imam Muhammad. The first
part of this article entails a discussion on the different views around the Salat al-Witr and their
different reflections on the rulings on this topic. The second part includes a review of the relevant
literature followed by an analysis and a critical edition of Abdulghani al-Nablusi's (d. 1731)
pamphlet specifically devoted to this topic, entitled Kashf al-Sitr 'an Fardhiyya al-Witr.
Keywords: Salat al-Witr, Hanafi school of law, Abdulghani al-Nablusi.


Tam metin:

PDF