Dabtu'l-Mushaf ve Tecvidli Mushaf Basımına Dair Bazı Tespit ve Değerlendirmeler

MSUTAFA ATİLLA AKDEMİR
1.339 1.877

Öz


Öz
İlk mushaflar harfleri ayıran nokta ve sesli harf yerine geçen harekeleri içermiyordu. Bu durumun
okumada sorun çıkarması üzerine önce hareke çözümleri, sonraları da benzer harfleri ayıran noktalama
çözümleri geliştirildi. “Dabtu’l-mushaf” terimiyle anılan bu çözümler uygulama bakımından
kıraatlere, ictihadlara ve bölgelere göre farklılık arz etmektedir. Günümüzde okumayı kolaylaştırmak
için mushaflara ilave edilen işaretler denetimsiz bir şekilde çoğalmış ve karmaşık bir hal
almıştır. Bu araştırma, dabt faaliyetlerinin tarihsel sürecini kısaca ele aldıktan sonra günümüzdeki
uygulamaların ortaya çıkardığı sorunları örneklerle açıklayarak bu sorunlara çözüm önerilerinde
bulunmakta ve mushaflara yapılacak ilavelerin ehil kurullar tarafından yapılması gerektiği sonucunu
çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Mushaf, Dabt, Tecvîd, Teşkîl.
Punctuation of The Holy Quran and Some Findings
Upon The Printing of Quranic Text Including Tajweed
Abstract
The first Mushaf text that had came about had not been punctuated For this reason at first to
make it easier for reading 'harakas' or in other words signs, were used to diffrenciate between
sounds. Later on dots were used to differenciate between similar letters. This application known
as 'Dabtul-Mushaf' seems to diffrenciate according to the various reading styles (Qiraat) , the
various discussions among scholars (Ijtihad) and regional changes. The Mushaf text which included
tajweed being published today has not been inspected and looked over and is being published
in this manner. With the research done here, firstly, history of punctuating Mushaf Text
had been studied and the problems upon the application of Tajweed on the Mushaf Text has
been presented including examples. Solutions have also been presented. It has been concluded
that the the additions of punctuation that is done upon Mushaf Texts should be done by scholars
and professionals of the field.
Keywords: Quran, Mushaf, Tajweed, Dabt, Teşkîl


Tam metin:

PDF