Bedel Karşılığında Boşanma ve Muhâlea Uygulamaları: Suudi Arabistan’da Bir İnceleme

MEHMET ALİ YARGI
1.801 1.696

Öz


Öz
Bu araştırma Aile Hukuku alanında İslâm Hukukunu uygulamaya çalışan Suudi Arabistan’da
bedelli boşanma ve muhâlea ile ilgili resmi işlemleri ve mahkemelerdeki uygulamaları incelemektedir.
Konunun İslâm Hukukundaki teorik yönüne de işaret edilmiştir. Araştırmada Suudi Arabistan
hukukî mevzuatına, Riyad’daki Sosyal Güvenlik ve Nikâh Mahkemesi ile Riyad Genel
Mahkemesindeki gözlem ve incelemelere dayanılmıştır. Teorik bilgilerde ise temel Hanbelî fıkıh
kitapları esas alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Suudi Arabistan, muhâlea, hul’, boşama, boşanma, Aile Hukuku, Ahvâl-i
şahsiye, el-Ahvâlü’ş-şahsiyye, Uzmanlar Heyeti, hakem.
Judicial Applications of Mukhala'a and Divorce in Exchange for Payment a Field Research
in Saudi Arabia
Abstract
This research studies the judicial applications and procedures related to mukhala'a and divorce in
exchange for payment in the courts of Saudi Arabia which puts Islamic law in force in the field of
Family law. It also points out the theoretical background of the subject in Islamic law. The research
depends on the laws and regulations of Saudi Arabia, interviews with the judges, and the
author’s observations and investigations in the Social Security and Marriage Court of Riyad and
General Court of Riyad. As for the theoretical rules, it depends on the widely used law books of
Hanbalite Madhhab.
Keywords: Saudi Arabia, mukhala'a, khul’, divorce, Family Law, al-Ahvâl ash-shakhsiyya, the
council of experts, arbiter.


Tam metin:

PDF