Nâlî Mehmed Efendi’nin Menâsik-i Hac Manzumeleri

AHMET KARATAŞ
1.418 1.143

Öz


Öz
XVII. yüzyılın müderris ve kadı şâirlerinden olan Konyalı Nâlî Mehmed Efendi ilmî birikimini
edebî eserlerine aktarmış bir kişiliktir. Hocalık ve kadılık tecrübesi yanında sarayla irtibatı, tarih
manzumeleri, muammeyâtı ve dinî-tasavvufî mesnevileri ile de dikkat çekmektedir. “Dîvânçe”
sinde ve bir şiir mecmuasında bulunan, hac kaidelerini muhtasar müfid bir tarzda kaleme aldığı
menâsik-i hac manzumeleri onun dinî-edebî eserlerindendir. Kütüphane kataloglarında, bazı
nüshaların zahriyelerinde ve menâsik-i haclarla ilgili yapılan çalışmalarda ona atfedilen 779 beyitlik
bir menâsik-i hac mesnevisinin aslında onun eseri olmadığını Safâyî tezkiresindeki örnek beyitlerden
hareketle tespit edip bu makalede neşrettiğimiz menâsik-i hac manzumeleriyle ortaya
koymuş bulunmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Nâlî Mehmed, menâsik-i hac, menâzil-i hac.
Nâlî Mehmed Efendi and His Poets Manasik-i haj
Abstract
Nali Mehmed Efendi was the famioust poet and lecturer and “kādi” in the 17th century. He was
well-known with his pietistic-mystic poems, “muammats”. He also had good relationship to the
Court. His poems of “manasik-i haj” (rules of pilgrimage worship) are examples of important pietistic-
literatural pieces. “Manasik-i haj”, wich is 779 werses, was attributed to him in library catalogs
and some scientific studies. But we found that this work is not belong to him. In this article
covers to the critical edition of the text.
Keywords: Nâlî Mehmed, manasik-i haj, manâzil-i haj.


Tam metin:

PDF