Tarihi ve Sosyal Bir Realite Olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Gelişen Protestan Fundamentalizmi

H ŞULE ALBAYRAK
1.563 1.809

Öz


Öz
Bu makalede genel olarak modernizme bir tepki olarak gelişen fundamentalizm olgusunun nitelikleri,
ortaya çıkış nedenleri ve tezahür biçimleri üzerinde durulmuş; ardından XIX. yüzyıl sonunda
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan Evanjelik Protestan Fundamentalizmi tanıtılmaya
çalışılmıştır. Söz konusu grubun benimsediği öğretiler, toplumsal konulara yaklaşım biçimleri
ve faaliyetleri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fundamentalizm, Evanjelik, Hristiyan Siyonizmi, Ahlâklı Çoğunluk, Televanjelizm,
Yeniden-Doğuş.
Protestant Fundamentalism as a Historical and a Social Reality in the USA
Abstract
This paper examines the multi-layered features, causes and types of fundamentalism which is, by
its very definition, a modern phenomenon which emerged as a vital response to modernism. My
basic contention in this paper is to explain the Evangelical Protestant Fundamentalism as a major
fundamentalist movement emerged in the USA by the end of the nineteenth century. I further
try to register the social and political perspectives of the aforementioned group through analyzing
their creed and approaches to social issues in a historical context.
Keyword: Fundamentalism, Evangelical, Christian Zionism, Moral Majority, Televangelism,
Born-Again Christians


Tam metin:

PDF