Bir Muhaddis-Sûfînin Rüyaları: İbn Ebi Cemre ve Merai'l-Hisan'ı

HALİT ÖZKAN
3.734 2.188

Öz


Özet
Bu çalmada, 7/13. asrda Kahire’de yaayan Endülüs asll sufi bn Ebî Cemre’nin rüyalar ele
alnmaktadr. Rüyada Hz. Peygamber’i görmenin imkan, mahiyeti ve anlam, hadis rivayeti ve
cerh-tadil gibi konulara dair bir giri yapldktan sonra, bn Ebî Cemre’nin hayat hakknda bilgi
verilmektedir. Ardndan onun kendisine ait Sahîh-i Buhârî muhtasar Cem‘u’n-nihâye üzerine
yazd Behcetü’n-nüfûs adl erhi tantlmakta, son olarak da mezkur erhi yazd dönemde eseri
hakknda kendisi ve bakalar tarafndan görülen ve el-Merâi’l-hisân isimli küçük bir kitapçkta
kaydedilen rüyalar incelenmektedir. bn Ebî Cemre’nin rüyalarnn klasik rüya tasnifinde
tahdîsü’n-nefs olarak adlandrlan, gündelik hayatn etkisiyle görülen rüyalar snfna daha yakn
olduu ana fikri ilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rüya, bn Ebî Cemre, Behcetü’n-nüfûs, el-Merâi’l-hisân, tasavvufî hadis
erhleri.
Abstract
In this article, I examine the dreams of an Andalusian origin muhaddith-s f
, Ibn Ab
Jamra, who
lived in Cairo in the 7th/13th century. After a short introduction on the possibility, nature and
implications of dreaming about the Prophet, I analyze the value of dream as a means to evaluate
hadith and narrators. I argue that Ibn Ab
Jamra’s picturesque dreams recorded in al-Mar
alhis
n on the virtues of Bahjat al-nuf s, his exceptional commentary on Sah
h al-Bukhar
, are
inspired by his personal desires and interactions with other people in his daily life. In other words,
his dreams must be categorized as dreams of tahd
th al-nafs according to the standard classification.
Key Words: Dream, Ibn Ab
Jamra, Bahjat al-nuf s, al-Mar
al-hisn, s f
hadith commentaries.


Tam metin:

PDF