Aydınlanma sorununa giriş denemesi

ismail KILLIOĞLU
1.751 975

Öz


Özet
Bu makalede; Yeniça Felsefesi’nde Avrupal entelektüel bir hareket olan Aydnlanma ele alnmaktad
r. Aydnlanma’nn anlam ve özelliklerine iaret edilmekte ve felsefi düünce içinde ortaya
çkan sorunlar tartlmaktadr. Aydnlanma’nn tarihi ve felsefi süreci irdelenmektedir. Aydnlanma’n
n baz kavram ve ilkeleri ve günümüz entelektüel hayat üzerindeki etkileriyle Aydnlanma’ya
yöneltilmi eletiriler tartlmaktadr.
Anahtar Kelimeler: Aydnlanma, Yeniça Felsefesi, Aydnlanma eletirisi.
Abstract
This article deals with the Enlightenment, which is a European intellectual movement in the
New Ages Philosophy. It elaborates the meaning and characteristics of Enlightenment, and also
discuses the problems that it constitutes within the philosophical thought. Some terms and principles
of Enlightenment, and their effects on today’s intellectual life, and criticism directed to
Enlightenment have also been discussed.
Key Words: Enlightenment, New Ages Philosophy, Criticism of Enlightenment.


Tam metin:

PDF