Ye’s ve Be’s Halinde İmanın Hükmü: Firâvun’un İmanı Örneği

Mahmut ÇINAR
2.086 566

Öz


Özet
Îmân, slâm âlimleri tarafndan, insann hür irâdesi ile benimsemesi gereken bir tercih olarak de-
erlendirilmitir. Bu nedenle, insann irâdesini devre d brakan her hangi hâricî bir tesirden
dolay ikrâr edilen îmânn geçerlilii tartlmtr. Buna örnek olarak, Hz. Mûsâ ve kavmini kovalayarak
Kzl Deniz’de boularak ölen Firavun’un boulmadan hemen önce ikrâr ettii îmânn
geçerli olup olmad hakknda birçok risâle kaleme alnmtr. bnü’l-Arabî, bu konuda slâm
âlimlerinin genel yaklamna aykr deerlendirmelerde bulunduundan, risâlelerin önemli bir
ksm onunla ayn görüte olmamakla beraber, onu savunma mâhiyeti tamaktadr. Bu makalemizde
söz konusu yazma risâlelerden örnekler seçilerek konu üzerinde bir sonuca varmaya çallmaktad
r.
Anahtar Kelimler: Îmân, Firavûn, bnü’l-Arabî, ye’s, be’s, yazma risâleler.
Abstract
Faith was evaluated by the scholars of Islam as a choice that it should be adopted by the free will
of man. On that account, because of any external effect which disable human free will validity of
the profess of belief was discussed. As an example, many treatises were written about that
whether the faith of Pharaoh who drowned just before his profess of belief in the Red Sea while
he was following the prophet Musa and his people was valid. Since Ibn al-Arabi’s’ relevant
opinions were in opposition to general approach of Islamic scholars, significant part of the treatises
were defended him, althouth they have different oppinion. In this article with selecting examples
in the given treatises we tried to reach a conclusion on this issue.
Key Words: Faith, Pharaoh, Ibn al-Arabi, hopelessness, regret, historical writing treatise


Tam metin:

PDF