Hekim Şuûrî Hasan Efendi ve Ta‘dîlü’l-Emzice Adlı Eserinde Müzikle Tedavi Bölümü

AHMET HAKKI TURABİ
1.497 1.476

Öz


Özet
Son dönemlerde “müzikle tedavi” konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ciddî-gayri ciddî,
tutarlı-tutarsız, derin-âfâkî, akademik veya akademik olmayan bu çalışmalarda Hekim Hasan
Şuûrî Efendi ve Ta‘dîlü’l-emzice adlı eseri zikredilmektedir. Ta‘dîlü’l-emzice’nin müzikle tedaviye
dair olan ikinci faslı konuyla ilgili çalışmalarda sık sık referans olarak kullanılmaktadır. Bununla
birlikte yazma nüshanın henüz yayınlanmış bir transkripsiyonu bulunmamaktadır. Bu hedefi ve
saha araştırmalarına katkı sağlamayı gözeten bu makalede müellifle ilgili bilgiler verilecek,
Ta‘dîlü’l-emzice’nin nüshaları tanıtılacak ve müzikle tedaviye dair olan bölüm bugünkü harflere
çevrilecektir. Eserin aslına sadık kalmak ve araştırmacıya orijinal halini sunmak amacıyla Türkçe
sadeleştirme yapılmamıştır. Çalışmamızda -oldukça çok nüshası bulunan yazmanın- müellif hattıyla
yazıldığı tespit edilen ve hemen en eski tarihli olan Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali
Emîrî Efendi Bölümü, Tıp Yazmaları, nr. 66’da (79a-87b) kayıtlı nüsha esas alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzikle Tedavi, Hasan Şuûrî, Ta‘dîlü’l-emzice, Gevrekzâde, Hasan b. Abdullah,
Halebi.
Abstract
Much work is being done in the field of “music therapy”, which has become popular in recent
times. Doctor Hasan Şuûrî Efendi and his work entitled Ta‘dîlü’l-emzice is being mentioned in
these serious-nonserious, deep-superficial, academic or non academic works. The seceond section
on music therapy in Ta‘dîlü’l-emzice is frequently referenced in related works on the topic. Nonetheless,
a published transcription of the manuscript copy doesn’t exist, up to date. In this article
aiming to accomplish this, and to contribute to the field research; information about the author
will be given, copies of Ta‘dîlü’l-emzice will be introduced, and the section on music therapy will
be latinized. Turkish simplification has been avoided, in order not to disturb the original, and to
present it as is to the researcher. Our work is based on the nearly earliest dated copy of this work
(Millet Library, Ali Emiri Efendi Section, Tıp manuscripts, no: 66, 79a-87b) -of which many copies
exist-, in the author’s hand.
Key Words: Musical therapy, Hasan Shuury, Ta‘dîl al-amzija, Gawrakzada.


Tam metin:

PDF