Klasik Kelâm İlmi Tanımları

MEHMET KENAN ŞAHİN
3.058 6.413

Öz


Özet
Bu makale klasik İslâm düşüncesinde kelâm ilminin nasıl tanımlandığını ele almaktadır. Farabî,
İhsâü’l-ulûm adlı eserinde kelâm ilmini, “Kelâm ilmi, din kurucusunun açıkça belirtmiş olduğu
belli düşünce ve davranışları teyit edip bunlara aykırı olan şeylerin yanlışlığını sözle çürütme gücü
kazandıran bir tartışma yeteneğidir” şeklinde tanımlamıştır. Adudiddin el-Îcî ve İbn Haldun, gibi
kelâmcılar da benzer tanımlar ortaya koymuştur. Bu tanımlarda kelâm ilmi bir savunma disiplini
olarak gösterilmiştir. Halbuki kelâm ilmi Kur’an’da belirtilen inanç esaslarının çerçevesini belirleyen
ve temellendiren; itikadî esas ve ilkelerin aklî ve mantıkî yorumunu yapan bir ilim dalıdır.
Anahtar Kavramlar: Kelâm, Kelâm ilmi, tanım, îmân, inanç esasları
Abstract
The essay explains how 'Ilm al-kalam is defined in the classical Islamic Theology; In his literary
work, called Ihsa' al-'ulum, al-Farabi described that 'ilm al-kalam is confirming clearly certain
opinions and behaviours by the Legislator (founder) of the religion and also it is a discussion skill
to refute all opinions contradicting them. Similar definitions of 'Ilm al-kalam are presented in Ibn
Khaldun, Adudiddin el-Îcî and other doctors of kalam (mutakallimun). They summarize a long
elaboration, but no innovation is added. Kalam (theology) is fundamentally determining and
consolidation of the religious parameters of faith as indicated in the Qur’ān. It’s rational interpretition
of religious concepts and procepts.
Key Words: Kalam, Ilm al-kalam definition , faith, principles of faith


Tam metin:

PDF