Akifzâde’nin Mecelletü’l-Mehâkim İsimli Eseri Çerçevesinde Osmanlı Fetvasında Değişim

SÜLEYMAN KAYA
1.677 659

Öz


Özet
Makalede Akifzâde el-Amasî’nin Mecelletü’l-mehâkim isimli fetva mecmuasında yer alan fetvalar
değişim bağlamında incelenmiştir. Osmanlı Hukukunda sürekliliğin esas kabul edilmesine mukabil
hayat şartlarındaki değişime paralel olarak hukukta da bir yenilenmenin, bir değişimin meydana
geldiği görülmektedir. Bu çerçevede üç tür değişimden bahsedilebilir; fıkıh geleneğindeki müftâ-
bih olan görüşün terk edilip zayıf görüşle amel edilmesi, fıkıh geleneğindeki hükmün değiştirilmesi,
ortaya çıkan yeni bir mesele hakkında yeni bir fetva verilmesi.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Hukuku, İslâm Hukuku, fetva, değişim, Akifzâde el-Amasî, Mecelletü’l-
mehâkim.
Abstract
In this essay the fatwas that take place in Mecelletu'l-mehâkim which belongs to Akifzâde el-
Amasî's fasicule of fatwa are examined in context of change. Although sustainability is accepted
in Ottoman law, corresponding to the changes in conditions of life an alternation is observed in
legal system as well. Three sorts of alternation are mentioned in this framework; abandoning the
accepted opinion and implementing the weak opinion in Islamic jurisprudence tradition, alteration
the judgement in Islamic jurisprudence, and giving a new fatwa with respect to a new statement.
Key Words: Ottoman Law, Islamic Law, fatwa, alteration, Akifzâde el-Amasî, Mecelletu’lmehâkim.


Tam metin:

PDF