İrfânî Yorum ve Şâirin Niyeti Gazzâlî’nin Şiir Anlayışı Üzerine Bir İnceleme

ZEYNEP GEMUHLUOĞLU
1.442 1.324

Öz


Özet
Bu makalede, irfânî yorum ve sufîlerin şiirle olan ilişkileri, Gazzâli düşüncesi içinde incelenmektedir.
Gazzâlî’nin şiirin anlaşılmasında muhataba ve yorumcuya verdiği özgürlük, düşünürün dilhayal
ilişkisi çerçevesinde ele alınırken, irfânî yorumun yöntemi önceleyen ontolojik yapısı ve dil
ile olan ilişkisi değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gazzâlî, şiir, poetika, semâ, yorum, yorumcu, tasavvuf, irfânî yorum, işârî
tefsir, hayâl, dil, hatâbe, burhân, felsefe, işâret, remz, mazmun, mesel.
Abstract
In this article, relationship of mystical hermenutics and sufis with poetics is studied in thought
system of Gazzâlî. As the freedom of reader and commentator towards comprehension of poetics,
which was layed out by Gazzali, is considered in the light of relationship between languageimagination
views of this philosopher, ontological structure wich gives precedence to methodology
and the relationship with language in sufi’s hermeneutics is also assesed in this study.
Key Words: Gazzâlî, poetics, poetica, semâ, hermeneutics, commentator, tasavvuf, mystical
hermeneutics, imagination, lenguage, rhetoric, indisputable argument, philosophy, sign, symbol,
metaphor.


Tam metin:

PDF