İslâm Dini Açısından Tenâsüh ve Reenkarnasyon

MEHMET BULĞEN
3.013 2.543

Öz


Özet
Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde İslâm dini ile Hint kıtası dinleri arasında
Tanrı, evren, insan tasavvurları ve ölümsüzlük doktrinleri ekseninde genel bir karşılaştırma yapılacak,
böylelikle tenâsüh ve âhiret inancının ait olduğu dinî gelenek içindeki yeri gösterilmeye
çalışılacaktır. İkinci bölümde İslâm düşünce tarihinde tenâsüh inancıyla ilişkilendirilen gruplar ve
bunlara gösterilen tepkiler ortaya koyulacaktır. Üçüncü bölümde ise kadîm tenâsüh inancının
günümüzdeki şekli olan reenkarnasyon düşüncesi ele alınacak; bu bağlamda ülkemizde çeşitli
dernek ve vakıflar vasıtasıyla faaliyetlerini yürüten ruhçu akımların, reenkarnasyonun bilimsel
olarak kanıtlandığı, kötülük problemine çözüm getirdiği ve başta Kur’ân olmak üzere ilâhî dinlerin
kutsal kitaplarının da bu inancı desteklediği gibi iddiaları değerlendirilecektir.
Makalenin genel amacı ise din ve düşünce sistemlerinin ölümsüzlük doktrinlerini varlık anlayışları,
dünya görüşleri ve bilgi nazariyeleriyle bütünleşik bir sistem dâhilinde ortaya koydukları, bu
doğrultuda reenkarnasyon inancının da İslâm dininin en temelde Tanrı, evren ve insan tasavvuruyla
uyuşmadığını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Ölümsüzlük, Âhiret İnancı, Ruh Göçü, Tenasüh, Reenkarnasyon.
Abstract
This study has three parts. In the first part I am going to compare Islamic conception of God,
universe and man to the conception that was developed in the Indian sub-continent. Thus I am
going to trace the place of the idea of migration of the soul and the belief in the hereafter within
these to religious traditions. In the second part, I am going to discuss the group that are associated
with the belief of the migration of the soul and the reaction they received from Muslim thinkers.
In the third part, I am going to deal with the idea of reincarnation as the modern version of
the idea of the migration of the soul. In this context, I am going to discuss various claims of
groups or organizations defending the idea of reincarnation. Among these claim, one may include
the following: reincarnation is scientifically verified, belief in reincarnation solves the problem of
evil, and it is supported by sacred books including the Qur’an.
My overall purpose is to show that religious teachings and philosophical theories determine their
teachings concerning life after death or endless life in accordance with their vision of being, with
their worldview and epistemological perspectives. Accordingly, the belief in the reincarnation is
contrary to Islamic teachings concerning God, the universe and man.
Key Words: Immortality, Hereafter Belief, Transmigration, Tanasuh, Reincarnation.


Tam metin:

PDF