Arap Dilinde Tazmln

AYDIN TEMİZER
1.571 1.984

Öz


Özet
Arapça gramerinde, ister fiil ister isim isterse harf olsun bir lafzın anlamının, bir diğerinin anlam
çerçevesine dahil edilmesi; Arap edebiyatında ise, §iir veya nesir türlerinden bir edebi esere ba§ka
bir eserden alıntı yapılması tazmin terimiyle ifade edilir. Tazmin, Arapça gramerinde mürredatta
sözkonusu iken, Arap edebiyatında mürekkebatta mevzubahistir.
Anahtar Kelimeler: Arap dili ve edebiyatı, tazmin, ida', refv, harf-i cerr, iktibas.
Abstract
In Arabic grammar, tazmin as a term is to include meaning of verb, noun or letter to meaning of
the others. In Arabic rhetoric, tazmin is to quote something from one book and adapt it to poem
or prose. This temı occurs in not compound words in Arabic grammar while it is mentioned in
compound words in Arabic rhetoric.
Key Words: Arabic language and its rhetoric, tazmin, i:da', rafv, proposition, quotation.


Tam metin:

PDF