Kur'an'ın Sıhhati Bağlamında Kıraat Farklılıkların Değerlendirilmesi

HARUN ÖĞMÜŞ
1.663 2.678

Öz


Kur'an ilimlerinin en problemli konulanndan biri de kıraatlerdir. Bu makalede kıraat farklılıklannın,
nispet edildikleri imamlar açısından değil de, Kur'an kelimesindeki farklılıklar açısından değerlendirilmesinin
daha doğru olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca Kur'an ve kıraatin birbirinden
ayrı değedendirilip değerlendirilemeyeceği tartı§ılmakta ve mürevatir kıraatin "kurrarun ittifak
ettiği okuyu§lar", me§hur kıraatin ise "kurranın ihtilaf ettiği okuyu§lar" §eklinde tarif edilmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kur' an, kıraat, mütevatir, tevarür, me§hur
Abstract
Differences of the qiraah are among the most problematic topics in Qur'anic sciences. In this
article, it is argued that the qiraah differences must be assessed on the basis of the variation of the
vocabulary of the Qur'an not on the basis of the Imams to whom the differences are attributed.
In this article, it is also discussed whether Qur'an and Qiraah should be evaluated together or
separately. W e also propose that the m!ltaıuatir qiraalı can be defined as "methods of recitation
upon which Imams of recitation of the Qur'an unanimously agreed" and the maslılııtr qiraalı can
be defined as "methods of recitation upon which Imams disagreed"
Key Words: Qur'an, qiraah, mutawatir, tawatur, mashhur.


Tam metin:

PDF