Dinler Arasi" Diyalog da Yerli Söylem İnşası

BAYRAM SEVİNÇ
1.592 828

Öz


Özet
Günümüz küresel dünyasında dinlerin yeni ilişki formu olan dinler arası diyalog giderek önem
kazanmaktadır. Her ne kadar enu destekleyenler ve karşı çıkanlar için bu önemin yönü farklı olsa
da şiddeti benzerlik taşır. Son dönemlerde Türkiye'de beliren tartışmalar üç temel alanda dinler
arası diyalog söylemi üretir: Nass merkezli, tarih merkezli ve toplumsal meseleler merkezli. Bu üç
argümantasyonda da beliren temel veri, yorum tarzındaki farklılığın dinler arası diyaloga yönelik
tutumu şekillendirdiğidir.
Anahtar Kelimeler: Dinler arası Diyalog, Gülen Hareketi, Ehl-i Kitap, Misyonerlik, Çok Kültürlülük
Abstract
In today's global world the interreligious dialogue which is the new rclationship form of religions
is becoming increasingly more important. Although for those who support and oppose it, the aspect
of this importance is different but i ts violence has similarities. The debate appears recently
iri Turkey, produces discourse in three main areas of inter-religious dialogue: scripture-based,
history-based and social-issues centric. The basic data that appears in these three argumentations
is that the different ways of interpreting shapes the attitude towards inter-religious dialogue
Key Words: lnter-religious Dialogue,


Tam metin:

PDF