"Türk Müslümanlığı" Fikriyatı ve Matüridi Algısının Dönü§ümü

FATİH M. ŞEKER
1.707 2.102

Öz


Bu makalede kitabi İslam tasavvurumuzun pusulası konumundaki Matüridi'nin şahsında, Müslümanlığımızın
geldiği mcrhalcyi gözden kaçırmadan, gittiği istikamcte ışık turulmaya çalışılacaktır.
Bir başka ifadeyle, batılılaşma devrinde yeni anlayışiara göre yeni baştan kurulan ve kısmen de
himaye gören Türk Müslümanlığı fikriyanndan hareketle, Matüridi'nin klasik ve modern döncmdeki
düşünce yapısı mukayeseli bir tahlil e tabi tutulacaktır. Yerli bir İslam algısının kökleşmeye
doğru yol aldığı bu zaruretler döneminde, Matürid! eskinin çerçevesinden uzaklaşarak esaslı değişikliklerle
yeni bir çehreye bürünür.
Anahtar Kelimeler: Türk Müslümanlığı, Matürid!, Ma türidi algısı, İslamlaşma, Batılılaşma.
Abstract
In this article I will try to explain the directian of our believes' development in the personaliry of
Maturidi, who is the leading figure of our literary imagination of Islam, without ignoring the current
reality. In other words, 1 will comparatively analyse Maturidi's ideology system in the dassic
and modern eras maving from the Ideology of Turkish Islam that was reconstructed and partially
guarded according to the new understandings of Westernization period. During thcsc times of
neccssities in which a new lslamic perception began to root, Ma turidi had a new face with strong
changes by going away from the old frames.
Key"Words: Perception of Turkish Islam, Maturidi, Maturidi Perception, lslamization, Westernization.


Tam metin:

PDF