Tahricü'l-furu ale'l-usul Edebiyatı

NAİL OKUYUCU
1.458 1.144

Öz


Özet
Bu makalede, usul-furu ili§kisini inceleyen bir yazım türü olarak ortaya çıkan rahricü'l-furu ale'lusul
edebiyatı ele alınacaktır. Edebiyatın nasıl ortaya çıktığı, fıkıh edebiyatı tarihinde nerede durduğu
ve hangi saiklerle bu tarz eserlerin yazıldığı ortaya konacak, edebiyatı te§kil eden ba§lıca
eserler ve yazarları kısaca tanıtılacaktır. Usul-furu ili§kisinde usulün nelerden te§ekkül ettiği örnekler
üzerinden aktarılacak ve bu bağlamda fakihlcr arasındaki ihtilaf sebeplerine değinilecektir.
İslam hukukunda usul ilc furuun nasıl bir ili§ki içerisinde olduğu ve usul olarak kabul edilen disip·
linler ve ilkelerin furfıu nasıl belirlediği sorularına da makale çerçevesinde cevap aranacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tahricü'l-furfı ale'l-usul, fıkıh usulü, kelam, dilbilim, usul-furu ili§kisi.
Abstract
This paper will discuss tahr!c al-furü alii al-usülliterature that emerged as a genre deals with the
relation between usül and furü. First, I will exaınine how this literature had been emerged, where
it occupied in the history of Islamic law literature, why these books have been written and I will
introduce primarly examples of tlıis genre and the ir authors. Moreover, in this article I will show
w hat cansisi of usül by examples and by the way touch on reasons of disagreement between fukahli.
Finally, I ai m to fınd out if there is a relationsbip beı:ween usül and furü, and to show how
detcrmined disciplines and principles that acknowledged as usül the furü.
Key Words: Tahr!c al-furü alii al-usül, lslamic legal theory, theology, linguistics, relation between
usül and furü


Tam metin:

PDF