XVIIT. Yüzyıla Ait Bir Güfte Mecmuası İncelernesi

EROL BAŞARA, MEHTAP ERDOĞAN, ZEYNEP YILDIZ
1.283 448

Öz


Bu çalı§mada Yapı-Kredi Serınet Çifter Ara§tırma Kütüphanesi'nde 404 nurnarada kayıtlı olan ve
kim tarafından tertip edildiği bilinmeyen bir güfte mecmuası incelenmi§tir. Mecmuada 20'si Farsça
olmak üzere 212 güfte mevcuttur. Bu güftelerin tamamının ilk iki dizesi günümüz harflerine
çevrilmi§ ve vezinleri saptanmı§tır. İncelenen güftelerin hiçbiri mecmuadaki §ekliyle TRT
repertuvarında kayıtlı değildir. Mecmuadaki güftelerden TRT repertuvarında farklı bir besteci,
makam ve usillle kayıtlı olanlar ise dipnotta verilmi§tir.
Anahtar Kelimeler: Güfte, Beste, Güfte Mecmuası, Geleneksel Türk Musikisi
Abstract
In this study, an anonymous lyrics magazine is analized which is registercd as number 404 at the
Yapı Kredi Serınet Çifter Research Library. In the magazine there are 2 ı 2 lyrich which 20 of
the m are Farsi. The fırst two lin es of the remaining 2 ı 2 lyrics are translated and thcir m eter are
determined. None of the lyrics are found in TRT repertoire with their form in magazine. The
ones registered with a different composer, maquam and usul are especially mentioned at the foot
no te.
Key Words: Lyrics, Composition, Lyrics Magazine, Turkish Traditional Music


Tam metin:

PDF