İntihar ve Din: İntihar Giri§iminde Bulunanlar Üzerine Empirik Bir Ara§tırma

ZUHAL AĞILKAYA
1.846 791

Öz


Özet
Bu makale, "intihar girişiminde bulunmuş kişilerin dini tutum ve davranışları var mıdır; varsa
bunlar hangi yöndedir?" sorusundan hareketle, intihar girişiminde bulunan kişilerin dini yönelim
ve davranışlarının cmpirik düzlemde tespit edilmeye çalışıldığı bir araştırmaya dayanmaktadır.
intihar girişiminde bulunmuş 24 kişiyle yapılan mülakatlar, hayatı anlamlandırma, dini inanç ve
yaşantı ilc T ann tasavvuru ve ilişkisi başlıkları altında analize tabi tutulmuştur. Yapılan incelemeler
örneklemin neredeyse tamamının inançlı olduğunu, ancak bu bulguda belirgin bir T ann- din
inancı ayrımı yapılması gerektiğini gösteriniştir. inançlı katılımcıların %6 7'sinin form el bir dini
anlayışı ve yaşayışı varken, o/o29'nun inanç ve ibadet anlayışıyla bireysel bir dindarlığa sahip oldukları
anlaşılmıştır. Tanrı merkezli inanışa sahip katılımcılar din, inanç, Tanrı konularında karışık
duygu ve düşüncelere sahipken, her iki grubun dini davranışlarda, yani ibadet konusunda zayıflık
gösterdikleri anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: intihar, intihar girişimleri, din, dini tutum ve davranışlar.
Abstract
This article aims to explicit religious dispositions among people who attempted to commit suicide.
In order to find out rcligious attitudcs and behaviors among suicidc attempters 24 suicide
attempters were interviewed. The intervicws were analyzed under headings !ike ideas on the
mea.ning of life, religious beliefs and behaviors, Gad images and rclations. Content analysis of the
interviews showed that the whole sample, except one atheist, had religious beliefs. Further analysis
showed that differentiation had to be made canceming religious beliefs, since the sample
demonstrated that 67% had formal religiosity and 29% had individual religiosity. However the
individual believers, who emphasized faith in Gad but not in a particular religion, had confused
religious feelings and thoughts, both groups showed law engagement in religious practices.
Key W ards: Suicide, suicide attempts, religion, religious attitudes and behaviors.


Tam metin:

PDF