Tanrı Tasavvuru Açısından Kutadgu Bilig Nasıl Okunabilir?

FATİH M ŞEKER
2.041 769

Öz


Bu makalede, yaslandığı fikri ve siyasi zeminden hareketle, Tanrı tasavvuru açısından Kutadgu
Bilig'in nasıl okunabileceğiyle ilgili bazı hususlara dikkat çekeceğim. Bir ha§ka ifadeyle mütefekkir-
§air Yusuf Has Hacib'in Tanrı algısında kelam, tasavvuf ve felsefenin yerini mukayeseli bir
tabiile tabi tutacağun. Kutadgu Bilig'den hareketle Tanrı'nın varlığına dair dü§ünme, Türkler'in
Tanrı anlayı§ı hakkında fikir yürütmenin ötesinde İslfunla§ma sürecinde hu bölgenin, diğer İslam!
esasları nasıl içselle§tirdiğini ortaya koymak anlamına gelir.
Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Türkler, İslamla§ma süreci, Tanrı, kelam,
tasavvuf, felsefe.
Abstract
In this article, hasing on its ideal and and political background, I will try to attract the attcntion
in reading Kutadgu Bilig. In other words, I will analyse Go d perception, lslamic theology (kelam),
mysticism (tasavvuf) and philosophy (felsefe) of the thinker (mutefekkir) poet, Yusuf Has Hacih,
with comparison. According to Kutadgu Bilig, thought of GOD'S presence means more than
opining GOD concept, but it betrays that the area has internalized the Islamic guidelines in the
process of be ing Islam.
Key Words: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Turks, Islamization Period, God, theology, mysticism,
philosophy.


Tam metin:

PDF