AB Yüksek Öğretimi Kriterleri Bağlamında Türkiye' de ilahiyat Öğretimi: K e lam Örneği

İLYAS ÇELEBİ, HAYRETTİN NEBİ GÜDEKLİ
1.731 532

Öz


Özet
Bu makale, temeli Bologna Bildirgesi ile atılan AB yüksek öğretim normları çerçevesinde genelde
Türk yüksek öğretiminin ve özel olarak da ilahiyat ve kclarn öğretiminin yerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Makalede ilk olarak AB yüksek öğretim normlarının genel çerçevesi ele alınmı§, daha
s,ınra Türkiye'deki yüksek öğretimin ulusal ve ilahiyat yeterlikleri değerlendirilmi§tir. ilahiyat
yeterlik çerçevesini olu§ turan program çıktıları konusunda öneriler >unularak bunların önce ilahiyat
ınüfredatındaki derslerle sonra da anabilim dalları ile ili§kilendirilmesi yapılmı§tır. Ayrıca kclam
anabilim dalındaki derslerin hangi program çıktılarıyla ili§kilendirilebileceği hususunda bir
§ema hazırlanması yoluna gidilmı§ ve bu derslerin söz kcmusu çerçeve içinde hangi yeterlikleri
kar§ıladığının tespitine çalı§ılmı§tıf. Bununla irtibatlı olarak ders tasarım ve planlaması meselesi
soru§turulmu§, bir dersin nasıl olu§turulması ı;erektiği ve nasıl i§leneceği gibi hususlar tartı§ılmı§tır.
Bu çerçevede ders olu§tururken gözetilmesi gereken amaç, kaynaklar, muhteva ve metoda
Jikkat çekilmi§; derslerin bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme süreçlerinden
geçilerek i§lenmesine, ölçme ve değerlendirmenin de buna göre yapılmasına vurgucia bulunulmu§tur.
Anahtar Keliıneler: AB yüksek öğretimi, Türk yüksek öğretimi, ilahiyat öğretimi, ilahiyat yeterlik
çerçevesi, kelam öğretimi.
Abstract
This article aims to determine the position ofT urkish higher education in general and the education
of divinity and theology in particular wirbin the framework of EU higher education norms
based on the Bologna Declaration. In this article, firstly, the general fraınework of EU higher
education norms were examineJ, and then the national and divinity competencies of Turkish
higher education were considered. Some suggestions about the program outputs which constitute
Jivinity competence framework were ·offered and these were associated with the lessons in the
Jivinity curriculum firstly and the departmen ts secondly. Moreover a scheme about lessons in the
department of theolob'Y associated with the pto!,'fam outputs was prepared, and which competendes
were correspondcd by these lessons were determined within the framework mentilmed
above. In this context lcsson designing and planning wcre assesseJ, and some matters aboııt how
to create and give a lesson were argued. In this framework purpose, resources, content and
method should be taken into consideration while creating lesson, and the lessons will be given by
passing through some processes, i.e. knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis
and evaluation. Measureınent and evaluation should be done with reference to it.


Tam metin:

PDF