Affedicilik ve Din: Affetme Eğilimi ve Dindarlıkla İli§kisi Üzerine Ampirik Bir Ara§tırma

ALİ AYTEN
2.465 2.198

Öz


Özet
Ara§tırmada, affetme eğilimi ve bu eğilimin demografik deği§kenler (cinsiyet, ya§ vb), ve dindarlık
ile ili§kisi ele alınmaktadır. müslüman örneklernde uygulanabilir bir affetme eğilimi ölçeğinin geli
§tirilmesi, ara§tırmanın temel hedeflerinden birisidir. Ara§tırma, tarama yöntemine uygun, anket
tekniğinin kullanıldığı hir saha ara§tırtnası niteliğindedir. Ara§tırma örneklemi, İstanbul'un farklı
semtlerinde oturan ve ya§ları 17 ile 70 arasında deği§en 321 ki§iden tılu§maktadır. Ara§tırmaya
katılanların %49,5'i (159 ki§i) erkek, SO,S'i% (162 ki§i) ise kadındır. Örneklem grubuna "Affetme
Eğilimi Ölçeği" ve "Dindarlık Ölçeği" uygulanmı§tır. Veriler SPSS paket programıyla analiz ediltni§tir.
Elde edilen bulgulara göre, affetme eğilimi ilc cinsiyet, ya§, medeni durum ve sosyal çevre deği
§kenleri arasında istatistiki bakımdan anlamlı ili§ki tespit edilememi§tir. Dindarlık ile genel affetme
eğilimi ve affetme eğilimini olu§turan "iyimserlik" alt boyutu arasında olumlu, "kaçma" ve
"öç alma" alt boyutları arasında olumsuz ili§ki olduğu tespit edilmi§tir. Ayrıca ara§tırmada affetme
eğilimi ile "gurur" arasında olumsuz, "alçakgönüllülük" arasında olumlu ili§ki olduğu anla§ılmı§tır.
Anahtar Kavramlar: Affedicilik, Dindarlık, Affetme Eğilimi Ölçeği, Alçakgönüllülük, Gurur,
iyimserlik, Öç Alma, Uzla§tna
Abstract
This paper examining f,ırgiveness is earried out to de termine the relationship between forgiveness
inciination and socio-demographic variables (gender, age, social environment, marital status ete.)
and religiosity. In this researeh, survey method and questionnaire technique are used. Sarnpk of
the study covers 321 people who live in different parts of Istanbul. Range of sample varies from
17 to 70 ages. Forgiveness Inciination Scale and Religiosity Scale are applied. The data is analyzed by
SPSS statistical program. In the evaluation of data, analysis of factor and reliability and t-test,
ANOV A and Pearson correlation are used. There is no eorrelation between forgiveness inciinatinn
and socio-demographie variables. The fındings indicare that religiosity positively affects forgiveness
inciination and negatively effects revenge feeling. Meanwhile, when "pride" ineteases
forgiveness deereases. However, when "humility" ineteases forgiveness ineteases as well.
Key Words: Forgiveness, Forgiveness Inciination Scale, Religiosity, Humility, Revenge, Pride,
Optimism, Reconciliation


Tam metin:

PDF